Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Έλεγχος ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικοί κίνδυνοι

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπούκας, Ανδρέας el
dc.date.accessioned 2019-04-12T06:00:39Z
dc.date.available 2019-04-12T06:00:39Z
dc.date.issued 2019-04-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9892
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ηλεκτρονικές συναλλαγές el
dc.subject Electronic transactions en
dc.subject myPos en
dc.subject e-banking en
dc.title Έλεγχος ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικοί κίνδυνοι el
dc.title Electronic transactions control and electronic risks en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0533 el
heal.classification Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες el
heal.classification Διαδικτυακή τραπεζική el
heal.classification Bitcoin en
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019
heal.bibliographicCitation Μπούκας, Α., 2019. Έλεγχος ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικοί κίνδυνοι. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία, θέτει ως στόχο, την ανάδειξη της σημασίας του ελέγχου των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και τους ηλεκτρονικούς κινδύνους που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται κυρίως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των bitcoins, myPos και e-banking καθώς επίσης αναλύονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει η χρήση τους. Επιπρόσθετα, ακολουθεί η ιστορική αναδρομή τους και παρουσιάζονται παραδείγματα φοροδιαφυγής που έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα. Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που την αποτελούν γίνεται μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε επιστημονικά άρθρα, επιστημονικά βιβλία και άλλες βάσεις δεδομένων. Η επιλογή και η μελέτη αυτών των βιβλιογραφικών αναφορών και πληροφοριών γίνεται με βάση το αντικείμενο της πτυχιακής, τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που πραγματεύεται. Αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο χρήμα, τις ιδιότητες, λειτουργίες και τις μορφές του καθώς και στα διάφορα είδη χρήματος που έχουν εμφανιστεί στην οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μία παρουσίαση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου εστιάζοντας στα σημαντικότερα είδη και περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα τους. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται ο έλεγχος των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αναλύονται τα συστήματα επεξεργασίας τους. Παράλληλα αναλύονται τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στη συνέχεια περιγράφεται κυρίως μέσω άρθρων κάποιες από τις σημαντικότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής που έχουν σημειωθεί τα τελευταία έτη στην χώρα μας και χρήζουν προσοχής. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναδεικνύεται και παρουσιάζεται η εξέλιξη και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα από μια ιστορική αναδρομή, αναλύοντας τις πιο σημαντικές χρονιές που υπήρξαν κομβικές στην ιστορία τους. el
heal.abstract This thesis sets a goal, the emergence of importance control of electronic transactions which have grown rapidly recent years, and the electronic risks that exist. In this context mainly electronic transaction are being considered via bitcoins, myPos and e-banking, as well analyzes the disadvantages and advantages of using them. In addition to, follows their historical retrospection and examples of tax evasion are presented, which have taken place in Greece. The aggregation of all data which constitute it is done through a bibliographic review in scientific articles, books and other databases. The selection and study of these bibliographic references and information is based on the subject of the degree, the information that is necessary for the right approach to all the issues it deals with. Analytically, in the first chapter, reference is made to its money, properties, functions and forms, as well as to the various types of money that have emerged in the economy. The second chapter, attempts a presentation of online transactions through the internet, focusing on the most important articles and describing their advantages. In the third chapter, the control of electronic transactions is examined and their processing systems are analyzed. At the same time, we analyze the disadvantages of electronic transactions. In the following, mainly articles are described by some of the most important case of tax evasion that has occurred in recent years in our economy and need attention. In the last chapter, is highlighted and presented the development of electronic transactions emerges through a historical review, analyzing the most important years that have been the core of their history. en
heal.advisorName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 99
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics