Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην παιδική κακοποίηση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σαββίδου, Νεκταρία el
dc.date.accessioned 2019-02-01T13:37:47Z
dc.date.available 2019-02-01T13:37:47Z
dc.date.issued 2019-02-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9664
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Child abuse en
dc.subject Ενδοοικογενειακή βία el
dc.subject Domestic violence en
dc.subject Νοσηλευτής el
dc.subject Nurse en
dc.subject Νοσηλευτική παρέμβαση el
dc.subject Nursing intervention en
dc.subject Πρόληψη el
dc.subject Prevention en
dc.subject Παιδική κακοποίηση el
dc.title Ο ρόλος του νοσηλευτή στην παιδική κακοποίηση el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-01-23
heal.bibliographicCitation Σαββίδου, Ν., 2019. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην παιδική κακοποίηση. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Η παιδική κακοποίηση αποτελεί ένα εκτεταμένο διαχρονικά και διατοπικά κοινωνικό ζήτημα, με τραυματικές συνέπειες στην ψυχοσύνθεση και την ομαλή εξέλιξη του παιδιού, που το συνοδεύουν και στην ενήλικη ζωή. Σκοπός: Να αποσαφηνιστεί η έννοια της παιδικής κακοποίησης και το περιεχόμενό της, να αναδειχθεί ο αντίκτυπος της κακοποίησης στο σώμα και τον ψυχισμό των κακοποιημένων παιδιών και να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο νοσηλευτής στην αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Cinahl, Cochrane. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα δημοσιευμένα κατά κύριο λόγο το τρέχον έτος και στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Για να την αναζήτηση της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: παιδική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, νοσηλευτής, νοσηλευτική παρέμβαση, πρόληψη. Αποτελέσματα: Η παιδική κακοποίηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μορφών με τις οποίες μπορεί να εκφρασθεί και οι συνέπειες της είναι σοβαρές, πολυεπίπεδες και μακροχρόνιες. Η σύνδεση της παιδικής κακοποίησης με την ενδοοικογενειακή βία βοηθά στον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου γι αυτήν και τον σχεδιασμό των κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Ο νοσηλευτής ως πάροχος φροντίδας συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της πρόληψης αλλά και της αποτροπής της παιδικής κακοποίησης. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές ως πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με παιδιά και μεριμνούν για την ψυχοσωματική τους υγεία, μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της κακοποίησης αλλά και στην βελτίωση της υγείας του κακοποιημένου παιδιού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και καλά ενημερωμένοι σχετικά με την παιδική κακοποίηση, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν την κακοποίηση και να ανταποκριθούν με τον πλέον ενδεδειγμένο για το όφελος του παιδιού τρόπο. el
heal.abstract Aim: Child abuse is a social problem, extended in time and places, with traumatic experiences for the character of the child, that remains within him/her for a whole life Purpose: To clarify the meaning of the child abuse and its content, to declare the impact on body and soul of the abused children, and to research its role that the nurse can play to face the child abuse. Material and Methods: A review of the Greek and international literature was published in the electronic databases PubMed, Cinahl, Cochrane. The material of the study was selected articles published mainly this year in both English and Greek. The following keywords were used to search for the particular bibliography: child abuse, domestic violence, nurse, nursing intervention, prevention. Results: Child abuse consists of a wide range of types with which it can be expressed and the consequences can be multilevel and long term. The connection of the child abuse and the domestic violence helps in locating the agents of danger for that and the planning of the appropriate measures. The nurse, as provider of care, contributes significantly in prevention and abuse as well. Conclusions: The nurses as persons that have contact with children and care about their bodily health can play a critical role in the prevention/avoidance of the abused child’s health. For this reason they must be sensitized and well informed about child abuse in order to be able to respond in the most appropriate way. en
heal.advisorName Πάκου, Βαρβάρα el
heal.committeeMemberName Ζαμπίρα, Ίρις el
heal.committeeMemberName Πάκου, Βαρβάρα el
heal.committeeMemberName Ματσούλη, Θέα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi el
heal.numberOfPages 84 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics