Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Πρόγραμμα παρέμβασης στο γραπτό λόγο σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ψυλλίδου, Παναγίωτα el
dc.contributor.author Κλάδη, Μαρία Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2018-12-10T14:15:45Z
dc.date.available 2018-12-10T14:15:45Z
dc.date.issued 2018-12-10
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9569
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μαθησιακές δυσκολίες el
dc.subject Φωνολογική επίγνωση el
dc.subject Learning disabilities en
dc.subject Phonological awareness en
dc.title Πρόγραμμα παρέμβασης στο γραπτό λόγο σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-12-10
heal.bibliographicCitation Κλάδη, Κ & Ψυλλίδου, Π., 2018 . Πρόγραμμα παρέμβασης στο γραπτό λόγο σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες . Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι Ηπείρου.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Εισαγωγή: Χαρακτηριστικό σημείο των καιρών είναι πως όλο και περισσότεροι επιστήμονες εστιάζουν στο πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών. Πιο συγκεκριμένα, η βαρύτητα, οι χειρισμοί και η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών δεν αφορούν τις μειονεξίες του μαθητή ,αλλά υπάρχει μια στροφή στην μελέτη στον ίδιο το σχολικό θεσμό. Πώς δηλαδή οι ειδικοί θα διαμορφώσουν και θα εφαρμόσουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για την υποστήριξη των μαθητών, με συμβατικά αλλά και τεχνολογικά μέσα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του λογοθεραπευτή μέσω της αναζήτησης των βασικών χαρακτηριστικών των Μαθησιακών Δυσκολιών καθώς και της πρόληψης και της αντιμετώπιση αυτών. Υλικό και Μέθοδος: Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση από την βιβλιοθήκη ΣΕΥΠ του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ καθώς και από το Google scholar. Έγινε περιορισμός στην γλώσσα δημοσίευσης των άρθρων και χρησιμοποιήθηκαν αυτά που ήταν σε γλώσσα αγγλική και ελληνική .Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση ήταν: : learning difficulties, phonological awareness, writing –understanding, writing-expression Αποτελέσματα: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή σε όλες τις γλωσσικές διαταραχές, όπως και στην παρέμβαση στο γραπτό λόγο, καθίσταται ηγετικός. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατανοείτε ότι οι επαγγελματίες υγείας βοηθούν στο έπακρο τον θεραπευόμενο ,όσον αφορά την πρόληψη και την θεραπεία . Συμπεράσματα : Οι παρεμβατικές τεχνικές των λογοθεραπευτών εμπεριέχονται σε όλα τα στάδια μιας διαταραχής του λόγου, γεγονός που καθιστά το ρόλο του ιδιαίτερα σημαντικό στο λειτούργημα αυτής της επιστήμης. Λέξεις κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, φωνολογική ετοιμότητα ,γραπτός λόγος-κατανόηση, γραπτός λόγος-έκφραση . el
heal.abstract Introduction: A characteristic feature of the times is that more and more scientists are focusing on the problem of learning difficulties. More specifically, gravity, handling and coping with learning difficulties do not relate to the disabilities of the pupil, but there is a shift in the study in the school institution itself. How do specialists develop and implement appropriate educational programs to support students by conventional and technological means Purpose: The purpose of this present research is the investigation of the role of speech therapist through the research of the basic characteristics of disabilities, as and the prevention and improvement of them. Material and Method: For this work a bibliographic review was used from the library of SEIP TEI of HPIRUS, as and Google Scholar The was a restriction on the publication language of the articles and only those used in English and Greek were used. The words used in the search were : learning difficulties, phonological awareness, writing –understanding, writing-expression. Results: The role of the speech therapist in all linguistic diseases, as well as in intervention in writing, is becoming the leader. Through research carried out, it is understood that health professional are helping the patient to the fullest, about the prevention and treatment. Conclusions : The intervening techniques of speech therapists are involved at all stages of speech disorders, something that makes their role particularly important in the function of this science Key words: learning difficulties, phonological awareness, writing –understanding, writing-expression en
heal.advisorName Ταφιάδης, Διονύσιος el
heal.committeeMemberName Τάτσης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Ζιάβρα, Ναυσικά el
heal.committeeMemberName Ταφιάδης, Διονύσιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 62 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics