Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η μετάβαση από το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βαμβακά, Μάρθα el
dc.date.accessioned 2018-11-26T12:23:02Z
dc.date.available 2018-11-26T12:23:02Z
dc.date.issued 2018-11-26
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9476
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ξενοδοχειακή λογιστική el
dc.subject Μετάβαση από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ el
dc.subject Hotel accounting en
dc.subject Greek General Accounting Plan en
dc.subject Greek Accounting Standards en
dc.subject Transition from Greek General Accounting Plan to Greek Accounting Standards en
dc.title Η μετάβαση από το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. el
dc.title The transition from the Greek General Accounting Plan to the Greek Accounting Standards in the hotel sector. en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- A/A 0102 el
heal.classification Λογιστική -- Πρότυπα el
heal.classification Accounting -- Standards en
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-10
heal.bibliographicCitation Βαμβακά, Μ., 2018. Η μετάβαση από το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί το θέμα της εισαγωγής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) στην Ελλάδα που καθιέρωσε ο Ν. 4308/2014, με έναρξη την 1.1.2015, από την σκοπιά της ξενοδοχειακής λογιστικής. Μέσα από την ανάλυση του νέου θεσμικού πλαισίου της λογιστικής επιστήμης καθώς και την ανάλυση της ξενοδοχειακής δραστηριότητας θα διερευνήσουμε την μετάβαση από το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ), στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στις διαφορές που προκύπτουν καθώς και σε ειδικά θέματα λογιστικής παρακολούθησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη των διαφορών των δύο συστημάτων και ο εντοπισμός των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων από τη εφαρμογή των Ε.Λ.Π. Ειδικότερα εξετάζονται οι επιπτώσεις των νέων αυτών προτύπων στα οικονομικά αποτελέσματα, στην περιουσιακή διάρθρωση, στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στο φορολογικό προφίλ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, η διάρθρωση των οποίων έχει ως εξής: - Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στο τουριστικό τομέα και την επίδρασή του, στους δείκτες της ελληνικής οικονομίας καθώς και στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος αποτελεί νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας και του τουρισμού. Ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση της έννοιας, της λειτουργίας και της διάρθρωσης της ξενοδοχειακής μονάδας, προκειμένου να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή λογιστική. - Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσέγγιση στην λογιστική επιστήμη, από την πρώτη εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου έως τους κανόνες λογιστικής τυποποίησης, που έχουν καθιερώσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και την Ελληνική Λογιστική Τυποποίηση η οποία επήλθε αρχικά με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και από 1.1.2015 με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.). - Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, στους κανόνες και στις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και στη συνέχεια αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο, οι γενικές λογιστικές πολιτικές και οι αλλαγές που εισήγαγαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με την καθιέρωσή τους.- Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τα ξενοδοχειακά λογιστικά συστήματα και επιμέρους θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου των ΕΛΠ στην λογιστική οργάνωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Ειδικότερα, προσεγγίζονται λογιστικές πολιτικές που αφορούν στις επιχορηγήσεις, στη χρηματοδοτική μίσθωση, στους φόρους και στην αναβαλλόμενη φορολογία, στην δυνατότητα επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων με εύλογές αξίες. Η όλη προσέγγιση γίνεται μέσα από Case Study προκειμένου να φάνουν έμπρακτα οι αλλαγές των λογιστικών πολιτικών. - Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την ξενοδοχειακή λογιστική εφαρμόζοντας το σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ’ των ΕΛΠ, αναλύοντας ταυτόχρονα και τις αλλαγές λογιστικών πολιτικών που αφορούν σε κάθε ομάδα και λογαριασμό. Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με την παράθεση παραδειγμάτων και λογιστικών εγγραφών, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση για τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν ανά ομάδα από την εφαρμογή του νέου σχεδίου. - Τέλος στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων λογιστικών αρχών και κανόνων που εισάγουν τα ΕΛΠ στην ξενοδοχειακή λογιστική. el
heal.abstract The aim of the present dissertation is to investigate the introduction of the Greek Accounting Standards in Greece established by Law No 4308/2014 with effect from 1.1.2015, from the perspective of hotel accounting. By analyzing the new institutional framework of the accountancy science as well as the hotel activities, we will explore the transition from the Greek General Accounting Plan to the Greek Accounting Standards and will try to focus on the differences that arise as well as and on specific accounting reporting of hotel business. The ultimate purpose is to highlight the differences between the two systems and to identify the advantages or disadvantages from the Greek Accounting Standards implementation. More specifically, the consequences of these new standards on economic performances, ownership structure, financial conditions and the tax profile of the hotel industry are investigated. The present dissertation consists of six chapters with the following structure: - In the first chapter, there is a brief reference to the tourism sector and its effect on the Greek economic indicators as well as to the hotel industry which is a critical point in economy and tourism. A short description of the concept, function and structure of a hotel complex follows in order to better understand the specificities that the hotel accounting faces. - In the second chapter, there is an approach to the accounting science from the first use of the double-entry method to the standardization of the accounting rules that the International Accounting Standards have implemented and the Greek Accounting Standards that occurred initially with the Greek General Accounting Plan and as of the 1.1.2015 with the implementation of the Greek Accounting Standards . - In the third chapter there is a brief description of the institutional framework and the principles of the Greek General Accounting Plan . The analysis of the institutional framework follows as well as the General Accounting Policy and the changes that were introduced with the implementation of the Greek Accounting Standards. - The fourth chapter deals with the hotel accounting systems and the sub themes that arise with the implementation of the new institutional framework of the Greek Accounting Standards in the accounting procedure of a hotel unit. More specifically, there is an approach to the accounting policies that relates to the grants, financial leasing, taxes, deferred tax and to the possibility of asset measurement with fair value. The whole approach is delivered through a case study in order to present actively the changes of the accounting policies. - In the fifth unit we are trying to approach the hotel accounting by implementing the draft account of Annex C of the Greek Accounting Standards and by analyzing at the same time the accounting policy changes that relate to each group and account. The approach is completed with examples and accounting documents in order to get a better understanding for the sub themes that arise per group after the implementation of the new plan. - Finally, in the sixth chapter there is a record of the results arising from the implementation of the new accounting policies and rules that the Greek Accounting Standards introduce in the hotel accounting. en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος *
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος *
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 146 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics