Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Green marketing: Διεθνής εμπειρία και εφαρμογή του στην Ελλάδα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βρέκου, Βίκυ el
dc.date.accessioned 2018-11-26T09:59:33Z
dc.date.available 2018-11-26T09:59:33Z
dc.date.issued 2018-11-26
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9473
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πράσινη ανάπτυξη el
dc.subject Green development en
dc.subject Πράσινο επιχειρήν el
dc.subject Green business en
dc.title Green marketing: Διεθνής εμπειρία και εφαρμογή του στην Ελλάδα. el
dc.title GREEN MARKETING: International experience and its application in Greece. en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- A/A 0101 el
heal.classification Πράσινο μάρκετινγκ el
heal.classification Green marketing el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Βρέκου, Β., 2018. Green marketing: Διεθνής εμπειρία και εφαρμογή του στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος πραγματεύεται το ζήτημα του «πράσινου» marketing και του αντίκτυπου της εφαρμογής του τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Ο τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικότερα τα τελευταία χρόνια όπου παρουσιάζεται και μια έντονη στροφή των καταναλωτών προς το περιβάλλον με ανάλογη σύγκληση σε οικολογικά προϊόντα. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η παράλληλη στροφή των επιχειρήσεων προς την παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων. Η ευαισθητοποίηση από πλευράς καταναλωτών και η προσπάθεια άμεσης προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα απαιτήσεων είχε σαν αποτέλεσμα την είσοδο στην αγορά ενός τεράστιου αριθμού προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτές οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν πολλές φορές πραγματικό αλλά και άλλες αμφιλεγόμενο όφελος προς το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Το πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος του «πράσινου» marketing γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι ηγέτες των κρατών στηρίζουν την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση τόσο στην «πράσινη» οικονομία, όσο στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Κατά την διαδικασία προσαρμογής και στροφής των επιχειρήσεων προς τα «πράσινα» προϊόντα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες. Θα πρέπει, επιπλέον, να μελετηθούν και στην συνέχεια να αποφευχθούν τυχόν λάθη του παρελθόντος ειδικότερα στην περίπτωση συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ελληνική πραγματικότητα. Περαιτέρω, θα πρέπει να μελετηθεί η γενικότερη «πράσινη στρατηγική» στα πλαίσια της οποίας θα κινηθεί η σύγχρονη επιχείρηση. Η εργασία δομείται πάνω σε 3 ενότητες. Στην πρώτη αναλύονται οι ερευνητικοί στόχοι ενώ στην δεύτερη ενότητα γίνεται μια διεξοδική αναφορά σε έννοιες όπως το «πράσινο μάρκετινγκ» και οι τάσεις του, η αειφόρος ανάπτυξη αλλά και σε έννοιες όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το τρίτο μέρος ολοκληρώνει την παρούσα πτυχιακή και περιλαμβάνει τόσο την παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με εμπειρική έρευνα πάνω σε αυτές. el
heal.abstract The present thesis implemented within the framework of the postgraduate program deals with the issue of "green" marketing and the impact of its application on both international and domestic level. The sector is particularly interested specialy in recent years, where there is also a sharp shift of consumers towards the environment with a similar convergence of ecological products. Therefore, a direct result was a parallel shift of the enterprises towards the production of corresponding products. Both the intense interest from consumers and the interest in promptly adapting businesses to the new data requirements resulted in the entry into the market of a huge number of products and services often with real but also, others, with a controversial benefit to the environment and consumer health. The gravity of the "green" marketing industry is perceived by the fact that over the past two decades the state leaders have supported the recovery from the economic crisis both in the green economy and in sustainable development as well as in alternative energy sources. A list of factors have to be taken into account in the process of adjusting and shifting businesses to green products. In addition, it should be studied and then avoided any mistakes of the past, particularly in the case of the participation of enterprises in Greek reality. Furthermore, the general "green strategy" in which the modern enterprise will move will be studied. The work is structured on 3 modules. In the first one the research objectives are analyzed, while in the second section there is a detailed reference to concepts such as green marketing and its trends, sustainable development, but also to concepts such as corporate social responsibility. The third part completes this dissertation and includes both the presentation of the current situation in Greece in conjunction with an empirical research en
heal.advisorName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 102 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics