Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Εισαγωγή στην Άνοια: Η συμβολή του rTMS στην Άνοια

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κούσα, Πετρούλα el
dc.contributor.author Μιχαλάκη, Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2018-10-23T10:57:47Z
dc.date.available 2018-10-23T10:57:47Z
dc.date.issued 2018-10-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9340
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Άνοια el
dc.subject Επαναλαμβανόμενος Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός el
dc.subject rTMS el
dc.title Εισαγωγή στην Άνοια: Η συμβολή του rTMS στην Άνοια el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Κούσα, Π. & Μιχαλάκη, Κ. 2018. Εισαγωγή στην Άνοια: Η συμβολή του rTMS στην Άνοια. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Η άνοια προσδιορίζει μια χρόνια και συνήθως εξελικτική έκπτωση της διάνοιας ή/και της συμπεριφοράς με δυσκολίες στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, χωρίς αυτό να σχετίζεται με μεταβολές στην εγγρήγορση, την κινητικότητα ή στα κέντρα αισθητικότητας. Βασική νοητική λειτουργία που επηρεάζεται είναι η μνήμη και μετέπειτα ο λόγος, η αντίληψη, η προσοχή και η δυνατότητα επίλυσης απλών προβλημάτων, χαρακτηριστικά που έχουν συνέπειες στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή του ατόμου. Οι πιο συνήθεις μορφές άνοιας είναι η άνοια τύπου Alzheimer, οι αγγειακές άνοιες, η άνοια με σωμάτια Lewy, η άνοια της νόσου Parkinson και η μετωποκροταφική άνοια. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις γνωστικές λειτουργίες των διαφόρων τύπων άνοιας, παρατηρούνται γνωστικές-επικοινωνιακές εξασθενίσεις (μνήμη, προσοχή, γλώσσα) στα άτομα με άνοια, οι οποίες με τη πάροδο του χρόνου εμποδίζουν την ικανότητα του να επικοινωνεί και να λειτουργεί αποτελεσματικά. Το αρχικό, συνήθως, σύμπτωμα είναι η εξασθένιση της μνήμης, που αρχικά επηρεάζεται η ικανότητα του ατόμου να ανακαλεί πληροφορίες που μόλις έχει λάβει, ενώ αργότερα, σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να επηρεαστεί και η σημασιολογική μνήμη αλλά και η επεισοδιακή μνήμη. Όσον αφορά τον λόγο των ατόμων με άνοια, παρατηρούνται ελλείμματα σε επίπεδο πραγματολογίας, σε επίπεδο σημασιολογίας, σε επίπεδο σύνταξης καθώς και σε επίπεδο φωνολογίας. Τέλος, για τη θεραπεία της άνοιας σημαντική είναι η χρήση του επαναλαμβανόμενου διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμόυ, ο οποίος επιφέρει θετικές αλλαγές στις γνωστικές λειτουργίες των ατόμων. Ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός είναι μη επεμβατική και ανώδυνη για το άτομο μέθοδος, ενώ διεγείρει τις περιοχές του εγκεφάλου. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των αγγειακών ανοιών, της άνοια τύπου Alzheimer, της άνοιας με σωμάτια Lewy και της άνοιας της νόσου Parkinson. el
heal.abstract Dementia identifies a chronic and usually evolutionary decline in intellect and / or behavior with difficulties in performing daily activities without this being associated with changes in sensibility, mobility or sensory centers. The basic cognitive function that is affected is the memory and later the reason, the perception, the attention and the ability to solve simple problems, characteristics that have consequences on the professional and social life of the individual. The most common forms of dementia are Alzheimer's dementia, vascular apoptosis, Lewy body dementia, Parkinson's dementia, and frontal dementia. More specifically, as far as the cognitive functions of the various types of dementia are concerned, cognitive-communication impairments (memory, attention, language) are observed in people with dementia who, over time, impede their ability to communicate and function effectively. The initial symptom is usually memory impairment, which initially affects the person's ability to recall information he has just received, and later, at an advanced stage, both semantic memory and episodic memory may be affected. With regard to the speech of people with dementia, deficits are also observed at the level of factology and at the level of semantics and at the level of pension, as well as in the vocabulary of phonology. Finally, for the treatment of dementia, the use of repetitive transcranial magnetic irritation, which brings about positive changes in the cognitive functions of individuals, is important. Repetitive transcranial magnetic stimulation is non-invasive and painless for the individual method, while it stimulates the brain regions. It is used to treat vascular dementia, Alzheimer's dementia, Lewy body dementia, and Parkinson's disease dementia. en
heal.advisorName Νούσια, Αναστασία el
heal.committeeMemberName Μαρτζούκου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Νάσιος, Γρηγόριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 122 el


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics