Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Έρευνα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επιχειρήσεων στην περιοχή της Αττικής: οι απόψεις των επιχειρηματιών.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γκόγκας, Χρήστος el
dc.contributor.author Μπακάρας, Άγγελος el
dc.date.accessioned 2018-09-18T11:23:14Z
dc.date.available 2018-09-18T11:23:14Z
dc.date.issued 2018-09-18
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9252
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Information systems en
dc.title Έρευνα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επιχειρήσεων στην περιοχή της Αττικής: οι απόψεις των επιχειρηματιών. el
dc.title Financial investigation of business information in the area of Attica: businessmen's opinions. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0488 el
heal.classification Επιχειρήσεις -- Ελλάδα -- Αττική (Νομός) el
heal.classification Business enterprises -- Greece -- Attica (Prefecture) en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-09
heal.bibliographicCitation Γκόγκας, Χρ. & Μπακάρας, Άγ., 2018. Έρευνα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επιχειρήσεων στην περιοχή της Αττικής: οι απόψεις των επιχειρηματιών. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) είναι πλέον γνωστός ως βάση για την ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Τα συστήματα ERP συνδέουν τις λειτουργίες ολόκληρης της επιχείρησης όπως η λογιστική, η χρηματοδότηση, οι ανθρώπινοι πόροι, η παραγωγή και η διανομή κλπ. Επιπλέον, συνδέουν την οργάνωση με τους πελάτες και τους προμηθευτές της μέσω των διαφορετικών σταδίων του προϊόντος ή του κύκλου ζωής της διαδικασίας. Έχουν διεξαχθεί πολύ λίγες μελέτες σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων ERP στον χρηματιστηριακό κλάδο. Το επίκεντρο μέχρι στιγμής έχει στοχεύσει σε οργανώσεις πελατών, επιχειρήσεις μηχανικού και σχεδιαστικού εξοπλισμού. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής και της κατάστασης υλοποίησης των συστημάτων ERP σε επιχειρήσεις διαφόρων τύπων. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία είναι ένας συνδυασμός βιβλιογραφικής ανασκόπησης και λεπτομερούς ερωτηματολογίου. Διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συστήματα ERP, αλλά πολύ λίγοι οργανισμοί έχουν μέχρι στιγμής εφαρμόσει τέτοια συστήματα. Ο βασικός λόγος είναι ότι η υλοποίηση κάθε συστήματος ERP χρειάζεται τεράστια επένδυση σε χρόνο, χρήμα και πόρους. Ωστόσο, όταν εφαρμόζονται για την επίλυση των σωστών προβλημάτων, αυτά τα συστήματα ERP μπορούν να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των επιχειρήσεων. Η μελέτη ρίχνει φως στα εμπόδια στην εφαρμογή των συστημάτων ERP στον κλάδο των κατασκευών και υπογραμμίζει επίσης τα πολύτιμα διδάγματα και τα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες που διαθέτουν τέτοια συστήματα. el
heal.abstract Enterprise Resource Planning (ERP) is now known as the basis for the integration of information systems across the organization. ERP systems link business-to-business functions such as accounting, finance, human resources, production and distribution, etc. Moreover, they link the organization to customers and suppliers through the different stages of the product or its life cycle procedure. Few studies have been conducted on the implementation of ERP systems in the stock market. The focus has so far been targeted at customer organizations, engineering and design equipment. The aim of this thesis is to investigate the implementation and state of implementation of ERP systems in enterprises of various types. The methodology used is a combination of a bibliographic review and a detailed questionnaire. It is noted that most businesses are aware of ERP systems but very few organizations have so far implemented such systems. The basic reason is that the implementation of each ERP system requires a huge investment in time, money and resources. However, when implemented to solve the right problems, these ERP systems can be a powerful tool for business improvement. The study sheds light on the obstacles to the implementation of ERP systems in the construction industry and also highlights the valuable lessons and benefits of companies with such systems. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Χατζηπαντελίδου, Μαρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 105
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics