Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

“Validation and Adaptation of Questionnaire for Self-Awareness of Reading Ability: A Pilot Study in Typical Greek Population”

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νικηφορίδου, Παρθένα el
dc.contributor.author Τσιατήρα, Γεωργία el
dc.date.accessioned 2018-08-28T09:55:28Z
dc.date.available 2018-08-28T09:55:28Z
dc.date.issued 2018-08-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9214
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Οπτικές και μη οπτικές πληροφορίες el
dc.subject Πιλοτικός έλεγχος el
dc.subject Reading Ability en
dc.subject Learning disabilities en
dc.subject Phonological Awareness en
dc.subject Visual and non-visual information en
dc.subject Pilot study en
dc.subject Αναγνωστική ικανότητα el
dc.subject Μαθησιακές δυσκολίες el
dc.subject Φωνολογική ενημερότητα el
dc.title “Validation and Adaptation of Questionnaire for Self-Awareness of Reading Ability: A Pilot Study in Typical Greek Population” en
dc.title Πιλοτικός έλεγχος ερωτηματολογίου για την αναγνωστική ικανότητα ενηλίκων el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.classification Speech language therapy en
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017-09
heal.bibliographicCitation Νικηφορίδου Π. & Τσιατήρα Γ., 2017. Πιλοτικός έλεγχος ερωτηματολογίου για την αναγνωστική ικανότητα ενηλίκων. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Σκοπός: Οι διαταραχές ανάγνωσης ως απόρροια των μαθησιακών δυσκολιών – δυσλεξίας είναι ένα σύνηθες και ταυτόχρονα πολύπλοκό φαινόμενο. Η λογοπαθολογική αξιολόγηση των διαταραχών ανάγνωσης υλοποιείται συνήθως με την χρήση σταθμισμένων εργαλείων. Επί του συνόλου των διαγνωστικών διαδικασιών τα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς αποτελούν μέρος της διαδικασίας δίνοντας χρήσιμα στοιχεία για την ύπαρξη αναγνωστικών δυσκολιών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η πιλοτική προσαρμογή και εφαρμογή ενός ερωτηματολογίου αυτό-αναφοράς σε τυπικό πληθυσμό για την αναγνωστική ικανότητα ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες. Μέθοδος: Σε σύνολο 319 τυπικών ενηλίκων (159 γυναίκες και 160 άντρες) ηλικίας 18 έως 86 ετών τους χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς για την ικανότητα και το επίπεδο της ανάγνωσης. Το χορηγούμενο ερωτηματολόγιο ήταν μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια μετάφρασης. Αποτελέσματα: Οι αναλύσεις έδειξαν διαφορές των μέσων όρων των απαντήσεων μεταξύ των ηλικιακών υποομάδων για το συνολικό σκορ καθώς επίσης και στατιστικά σημαντική διαφορά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ωστόσο, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά των μέσο όρων των απαντήσεων μεταξύ των ανδρών και γυναικών σε όλες τις ερωτήσεις της κλίμακας. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν πολύ υψηλή(alpha-Cronbach πάνω από 0.800) και η εσωτερική συνοχή ήταν ισχυρή. Συζήτηση: Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των διαταραχών ανάγνωσης που οφείλεται σε μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία αναδεικνύει στατιστικά δεδομένα ως προς την αυτό-αντίληψη των ικανοτήτων ανάγνωσης. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρωτοβάθμιας αξιολόγησης και να αποτελέσει παράγοντα για παραπομπή και θεραπεία των εν δύναμιν δυσκολιών της ανάγνωσης. Συμπεράσματα: Διαφαίνεται πως το ερωτηματολόγιο να είναι κατάλληλο προς στάθμιση στην ελληνική πραγματικότητα. Συστήνεται η χορήγησή του σε πληθυσμούς με αναγνωστικές δυσκολίες . el
heal.abstract Background: Reading Disorders as a result of learning disabilities – dyslexia is a common and simultaneously complicated phenomenon. The speech language assessment of Reading Disorders usually implemented using weighted diagnostic tools. Of all diagnostic procedures, the self-awareness - questionnaires are part of the process by giving useful evidence for the existence of reading difficulties. The purpose of this study is to implement and adapt a self-awareness questionnaire on typical adult’s population for the reading ability. Method: A total of 319 typical adults (159 women and 160 men) aged 18 to 86 years, were administrated a self-awareness questionnaire about their ability and level of reading. The granting questionnaire was translated and adapted in Greek language according to the minimum criteria of translation. Results: The analysis showed differences on the averages of responses across age sub-groups for the total score, as well as statistically significant difference to specific questions of the questionnaire. However, there was no significant difference in average terms of responses between men and women in all questions of the scale. The reliability of the questionnaire was very high (a- 0.800 over Cronbach) and the internal cohesion was strong. Discussion: The questionnaire for self-awareness of reading disorders due to learning difficulties – dyslexia highlights the self-awareness concept of reading skills. The questionnaire can be a factor for referral and treatment of a person with reading difficulties. Conclusions: It appears that the questionnaire is appropriate for standardization in the Greek reality. It is also recommended to be administrated in populations with reading difficulties. en
heal.advisorName Ταφιάδης, Διονύσιος el
heal.committeeMemberName Ζιάβρα, Ναυσικά el
heal.committeeMemberName Παπαδόπουλος, Άγγελος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 70 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics