Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Η μουσική βιομηχανία στην εποχή του διαδικτύου: Η μουσική κοινότητα του YouTube στην Ελλάδα

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπόσμος, Φώτιος el
dc.date.accessioned 2018-05-29T07:44:23Z
dc.date.available 2018-05-29T07:44:23Z
dc.date.issued 2018-05-29
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8911
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Μουσική el
dc.subject YouTube en
dc.title Η μουσική βιομηχανία στην εποχή του διαδικτύου: Η μουσική κοινότητα του YouTube στην Ελλάδα el
dc.title Music industry at internet age: The music community of YouTube in Greece en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Μουσική βιομηχανία και Διαδίκτυο el
heal.classification Youtube
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-04
heal.bibliographicCitation Μπόσμος, Φ., 2018. Η μουσική βιομηχανία στην εποχή του διαδικτύου: Η μουσική κοινότητα του YouTube στην Ελλάδα. Πτυχιακή εργασία. Άρτα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι αλλαγές που έφερε η έλευση του διαδικτύου στην μουσική βιομηχανία. Μελετώνται τέσσερις περίοδοι. Στο πρώτο κεφάλαιο, η περίοδος πριν την έλευση του διαδικτύου, στην οποία υπήρχε παραδοσιακός τρόπος παραγωγής, δημιουργίας και κατανάλωσης της μουσικής αυστηρά μέσα από τις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες είχαν και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιλογή, ανάδειξη και προώθηση καλλιτεχνών και μουσικών ρευμάτων μέσα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τα περιοδικά κλπ. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περίοδος στην οποία εμφανίζονται οι συνέπειες που έφερε η έλευση του διαδικτύου στην μουσική βιομηχανία όπως για παράδειγμα τα διαφυγόντα κέρδη από το παράνομο κατέβασμα της μουσικής, η μείωση πωλήσεων αλλά και η αντίδραση των ανθρώπων της μουσικής στα νέα δεδομένα. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η σταδιακή προσαρμογή των δισκογραφικών εταιρειών στα νέα δεδομένα από τη στιγμή που αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο. Έτσι αφήνουν τον παραδοσιακό τρόπο εμπορίας της μουσικής και εκμεταλλεύονται το ηλεκτρονικό εμπόριο πχ ηλεκτρονικά δισκοπωλεία Amazon, iTunes κλπ. Επίσης οι καλλιτέχνες δημιουργούν τη μουσική τους και για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να τη διαθέσουν στο κοινό τους από μόνοι τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο τα σημάδια συνεχόμενων αλλαγών κατά τις προηγούμενες περιόδους τώρα πια γιγαντώνονται. Υποχωρούν οι μεσάζοντες (managers), το ραδιόφωνο και η τηλεόραση ως μέσα ανάδειξης των καλλιτεχνών και των τραγουδιών τους και οι εταιρείες ποντάρουν στην άμεση επικοινωνία των καλλιτεχνών με το κοινό τους με τη βοήθεια των προσωπικών ιστοσελίδων τους, της κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως του YouTube. Οι καλλιτέχνες εδραιώνονται μέσω της άμεσης επαφής που αναπτύσσουν με το κοινό τους και καθιερώνεται η έννοια της μουσικής κοινότητας. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δυνατότητες πληροφόρησης των διαχειριστών των καναλιών στο YouTube μέσω του YouTube Analytics. Συγκεκριμένα καταγράφονται δημογραφικά, γεωγραφικά δεδομένα, ώρες παρακολούθησης, πηγές επισκεψιμότητας κλπ. Επίσης παρουσιάζονται οι τρόποι δημιουργίας εσόδων και διαφύλαξης των πνευματικών δικαιωμάτων. Συμπεραίνουμε ότι οι εμπλεκόμενοι στη μουσική βιομηχανία αποκτούν άμεσα πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες που παλιότερα ήταν αδύνατο να έχουν. Γίνεται σαφές ότι υπάρχει πια η δυνατότητα λήψης καλύτερων αποφάσεων για την προώθηση των καλλιτεχνών. Στη συνέχεια μελετώνται πέντε κανάλια ελλήνων καλλιτεχνών στο YouTube και ο τρόπος που σχετίζονται με τα κανάλια δισκογραφικών εταιρειών, με μουσικά κανάλια και με κανάλια θεατών. Συγκεκριμένα συλλέγονται ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα όπως o αριθμός θεάσεων, σχόλια, likes, συνδρομές, μουσικές προτάσεις κλπ. Με την στατιστική επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι καλλιτέχνες αλλά και το μουσικό κοινό αποκτούν πια ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μουσικής παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης καθώς χτίζουν μια σταθερή σχέση μεταξύ τους. Οι καλλιτέχνες (ανεξάρτητοι και μη) προωθούν πιο αποτελεσματικά τις μουσικές τους προτάσεις στους θεατές, ενώ οι θεατές καταναλώνουν μουσική και ταυτόχρονα προωθούν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Αλληλεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους χωρίς να απαιτείται, όσο παλιότερα, η στήριξη των εταιρειών μέσα από τα παραδοσιακά κανάλια προώθησης. Τα παραπάνω παραπέμπουν ουσιαστικά στην ύπαρξη μιας διαδικτυακής μουσικής κοινότητας ικανής να αναδείξει αγαπημένα κομμάτια και καλλιτέχνες. Oι εταιρείες εκμεταλλεύονται την άμεση επικοινωνία των καλλιτεχνών με τους θαυμαστές τους, ποντάρουν στη δημοφιλία τους και στις δυνατότητες προώθησης των μουσικών προϊόντων με τη βοήθεια των θεατών ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. el
heal.abstract In this thesis we study the changes that were brought about by the advent of internet in the music industry. There are four periods under discussion. In the first chapter we deal with the period before the advent of the internet at which time there was a traditional way to produce, create and commercialize music, strictly through record companies which had the main role in the selection, establishment and promotion of artists and music trends through radio, TV, magazines etc. In the second chapter we discuss the period with the consequences caused by the advent of the internet in the music industry, particularly lost revenue from illegal downloading of music, sales reduction as well as the reaction of the people in the music industry to the new data. The third chapter studies the gradual adjustment of record companies to the new data from the moment they decide to take advantage of the potential offered by the internet. For that reason they abandon the traditional trading of music and employ electronic commerce like Amazon, iTunes etc. Moreover, artists for the first time have the opportunity to dispose of their music on their own. In the fourth chapter the signs from the continuous changes over the previous periods are now out of proportion. The managers assume a secondary role, the radio and the TV as a means to promote artists and their songs withdraw and record companies concentrate on direct communication among artists and their audience through social media, personal websites and mainly YouTube. Artists are established via direct contact with the audience and the concept of a music community is standardized. The final chapter presents the potential for information of YouTube channels' managers by means of YouTube Analytics. In particular, there is a record of demographic and geographic data, viewing hours, traffic sources etc. Furthermore, ways to create profit and safeguard copyright laws are presented. We conclude that those who are involved in the music industry have direct access to valid information which was not feasible in the past. It becomes clear that there is the ability to make better decisions so as to promote artists. We also study YouTube channels from five different artists in Greece and the way in which they are correlated with record companies' channels, music channels and viewing channels. Specifically, we collect qualitative and quantitative data like number of views, comments, likes, subscriptions, music suggestions etc. Through statistical analysis of the above we therefore conclude that both the artists and the audience play an active role in the process of musical production, distribution and use as they build a solid relationship among them. Artists (independent or not) promote in a more efficient way their music suggestions to viewers, while more viewers consume music and at the same time promote their favorite artists. There is interaction among them without having to rely on the support by companies through traditional promotion channels. All the above basically construe an internet music community capable of highlighting favorite music pieces and artists. Companies exploit direct communication between artists and their fans, bet on the popularity and the ability to promote music products with the help of viewers so as to increase their profits. en
heal.advisorName Παπαδάκη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Θεοδοσίου, Ασπασία el
heal.committeeMemberName Σκουλίδας, Ηλίας el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 104 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics