Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Νοσηλευτική διεργασία στην οισοφαγική παλινδρόμηση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μεχμέτογλου, Ονούρ el
dc.contributor.author Αζίζογλού, Αζίζ el
dc.date.accessioned 2018-05-15T06:14:09Z
dc.date.available 2018-05-15T06:14:09Z
dc.date.issued 2018-05-15
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8830
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Acid Reflux disease en
dc.subject Diagnosis en
dc.subject Heartburn en
dc.subject Non-erosive Reflux disease en
dc.subject Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση el
dc.subject Διάγνωση el
dc.subject Θεραπεία el
dc.subject Μη-διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση el
dc.title Νοσηλευτική διεργασία στην οισοφαγική παλινδρόμηση el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Μεχμέτογλου, & Ο. Αζίζογλού, Α. Νοσηλευτικές διεργασίες στην οισοφαγική παλινδρόμηση. Πτυχιακή Εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νόσος της οισοφαγικής παλινδρόμησης είναι μία συχνή πάθηση, ενώ η συχνότητα της έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η αλλαγή των διαιτητικών συνηθειών, η αύξηση συχνότητας του καπνίσματος και η κατανάλωση οινοπνεύματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή. Η διάγνωση της νόσου είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δοθεί διότι τα συμπτώματα της νόσου είναι εξαιρετικά συχνά στο γενικό πληθυσμό. Η νόσος εμφανίζει επιπλοκές που σχετίζονται με τον οισοφάγο και το σόμαχο, αλλά και επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα. Για τη θεραπεία απαιτείται η λήψη μέτρων που σχετίζονται με την αλλαγή του τρόπου διαβίωσης, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και χειρουργική θεραπεία με διάφορες τεχνικές. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας ανασκοπητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των αιτιών εμφάνισης οισοφαγικής παλινδρόμησης, των συμπτωμάτων και των τρόπων διάγνωσης της νόσου καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της. Επίσης, αναφέρεται ο ρόλος του νοσηλευτή στην φροντίδα ασθενών με οισοφαγική παλινδρόμηση. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub Med και Google Scholar, καθώς και ση βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα δημοσιευμένα κατά κύριο λόγο την τελευταία δεκαετία και το υλικό συλλέχθηκε κατόπιν λεπτομερούς μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Η επιλογή έγινε από βιβλία, γενικά άρθρα, ανασκοπήσεις και συστηματικές μελέτες. Τέθηκε περιορισμός σχετικά με τη γλώσσα δημοσίευσης των βιβλίων και των άρθρων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν μόνο αυτά που ήταν δημοσιευμένα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: “Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση”, “Διάγνωση”, “Θεραπεία”, “Καούρα”, “Μη-διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση”. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση της οισοφαγικής παλινδρόμησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη ενώ τα συμπτώματα και οι επιπλοκές δυσχεραίνουν τη ζωή των ασθενών για μεγάλο διάστημα. Είναι μία νόσος αρκετά συχνή στις μέρες μας και απαιτεί την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τόσο των συμπτωμάτων όσο και των επιπλοκών της νόσου. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πορεία του ασθενούς είναι πολύ σημαντικός. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η οισοφαγική παλινδρόμηση αναγνωρίζεται σήμερα ως μία χρόνια νόσος που απαιτεί ισόβια φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία των συμπτωμάτων και την πρόληψη εμφάνισης επιπλοκών αυτής. Σε επιδείνωση της νόσου η χειρουργική θεραπεία αποτελεί τη μοναδική θεραπεία, έτσι ο έλεγχος της πορείας της νόσου απαιτεί τακτικό ενδοσκοπικό έλεγχο. ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,Διάγνωση, Θεραπεία, Καούρα, Μη-διαβρωτική γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. el
heal.abstract INTRODUCTION: Esophageal reflux disease is a common condition, the frequency has increased over the last decades. Changing dietary habits, the frequency of smoking and increased alcohol consumption play an important role in this increase. The diagnosis is particularly difficult to provide since disease symptoms are extremely common in the general population. The disease presents complications related to the esophagus and complications from the respiratory system. For treatment necessary measures related to the change of lifestyle, appropriate medication and surgical treatment with various techniques. PURPOSE: The purpose of this review study was to investigate the occurrence of esophageal reflux causes, symptoms and methods of disease diagnosis and ways of treatment. He also mentions the role of the nurse in the care of patients with reflux esophagitis. MATERIAL AND METHOD: A review of Greek and international literature in electronic databases Pub Med and Google Scholar, and night Library of TEI of Epirus. The materials of the study were selected articles published mainly in the last decade and the material was collected following a detailed study of the relevant literature. The selection was made from books, general articles, reviews and systematic studies. Posted restriction on language of publication of books and articles, and only used the ones that were published in Greek and English. Words used were: "Gastro esophageal reflux disease", "diagnosis", "Treatment," "Heartburn," "non-erosive gastro esophageal reflux disease". RESULTS: The diagnosis of esophageal reflux is particularly difficult and the symptoms and complications hamper the life of patients for a long time. It is a disease quite common nowadays and requires the timely and proper treatment. There are ways to deal with both the symptoms and complications of the disease. The role of the nurse in the patient's course is very important. CONCLUSIONS: esophagitis now recognized as a chronic disease that requires lifelong medication for the treatment of symptoms and prevention of occurrence of this complication. In a worsening of the disease by surgery is the only cure, so control of the course of the disease requires regular endoscopic control. KEY WORDS: Acid Reflux disease, Diagnosis, Treatment, Heartburn, Non-erosive, Reflux disease (NERD). en
heal.advisorName Μπακάρα-Νίκου, Θεοδώρα el
heal.committeeMemberName Παπανικολάου, Χριστίνα el
heal.committeeMemberName Δανέλλα, Μαρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 74 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics