Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Μπορεί μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να αναδείχθει ηγέτιδα της καινοτομίας;

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αποστόλου, Θωμάς el
dc.date.accessioned 2018-05-02T05:25:26Z
dc.date.available 2018-05-02T05:25:26Z
dc.date.issued 2018-05-02
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8774
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δημιουργικότητα el
dc.subject Ανταγωνισμός el
dc.subject Τεχνολογία el
dc.title Μπορεί μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να αναδείχθει ηγέτιδα της καινοτομίας; el
dc.title Can a small country like Greece become a leader in innovation? en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0453 el
heal.classification Καινοτομία el
heal.classification Επιχειρηματικότητα -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-04
heal.bibliographicCitation Αποστόλου, Θ., 2018. Μπορεί μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να αναδείχθει ηγέτιδα της καινοτομίας; Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο « Μπορεί μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να αναδειχθεί ηγέτιδα της καινοτομίας» είναι να δώσει τους ορισμούς της καινοτομίας, τα χαρακτηριστικά της και μελετήσει τον τρόπο που οι ελληνικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται την καινοτομία. Αναλυτικότερα στο θεωρητικό μέρος θα δούμε γιατί είναι σημαντική η καινοτομία καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν , τόσο στην επιχείρηση όσο και στο κράτος και την εθνική οικονομία γενικότερα. Γίνεται αναφορά στην δημιουργικότητα , δίνεται ο ορισμός της και και η σχέση καινοτομίας και δημιουργικότητας. Στην συνέχεια αναλύουμε το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και το πώς συνδέεται με την καινοτομία. Στην εργασία αυτή δίνονται επίσης αναλυτικά τα είδη καινοτομίας και οι παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης της καινοτομίες στις ελληνικές επιχειρήσεις. Προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα: «Τι είναι Οικονομία Γνώσης» ενώ με απασχόλησε και η δημιουργία του Υπουργείου Παιδείας έρευνας και θρησκευμάτων και η σχέση αυτού με την καινοτομία. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται καθημερινά και ραγδαία και έτσι προσπάθησα να παρουσιάσω όσο το δυνατόν αναλυτικότερα τη σχέση καινοτομίας και τεχνολογιών πληροφορικής. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι το κέρδος και να κάνει πρωταθλητισμό στον κλάδο που απασχολείται και έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της πτυχιακής μου εργασίας αφιερώνεται στην καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων και έγραψα και τους λόγους όπου μερικές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να καινοτομήσουν. Για να μπορέσουμε να δούμε την θέση της Ελλάδας στον χάρτη της καινοτομίας πρέπει πρώτα να δούμε τις μεθόδους μέτρησης καινοτομίας και έπειτα την θέση της χώρας μας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τι συμπεράσματα βγαίνουν από την τωρινή μας θέση. Στο τέλος του θεωρητικού μέρους θα δούμε τι εννοούμε με τον όρο «Ερευνα και Ανάπτυξη» , τι ρόλο έχει στην Ελλάδα , ποιές είναι οι δαπάνες , ποιές οι πηγές χρηματοδότησης και τι προσωπικό απασχολείται σε αυτόν τον τομέα . Στο πρακτικό μέρος της εργασίας αποφάσισα να μελετήσω τρείς επιχειρήσεις που κάνουν πρωταθλητισμό στην Ελλάδα , δυο εξ’ αυτών ανήκουν στον κλάδο της σοκολατοβιομηχανίας και μια στον κλάδο εμφιάλωσης και μελετώντας την ιστορική τους πορεία τις καινοτομίες που έχουν εφαρμόσει κατά καιρούς, καθώς και τις δαπάνες τους για έρευνα και ανάπτυξη καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια επιχείρηση δύναται να ξεχωρίσει και να έχει και ευρωπαϊκές διακρίσεις . Πιο συγκεκριμένα βρήκα στοιχεία για δυο αμιγώς ελληνικές εταιρείες την ΙΟΝ και τον ΒΙΚΟ καθώς και για την NESTLE HELLAS, όπου ναι μεν ξεκίνησε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από το εξωτερικό, αλλά τα τελευταία χρόνια ξεχώρισε στην εγχώρια οικονομία. Κλείνοντας καταλήγουμε ότι πραγματικά μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα μπορεί να αναδεχθεί ηγέτιδα της καινοτομίας. el
heal.abstract The purpose of this thesis, entitled as "Can a small country like Greece become a leader in innovation?", is to give the definitions of innovation, its characteristics and study the way in which Greek companies manage innovation. In more detail, theoretically, we will see why innovation is important as well as the benefits that arise from it, both in the enterprise and the state and the national economy in general. Reference is made to creativity, its definition and the relationship between innovation and creativity. Then, we analyze the part of entrepreneurship and how it relates to innovation. This paper also analyzes the types of innovation and the factors that shape the framework for innovation in Greek enterprises. I try to answer the question: "What is a Knowledge Economy?" and I was also interested in the creation of the Ministry of Education and Research and its relation to innovation. We live at a time when technology is growing every day and rapidly, so I tried to present as much as possible the relationship between innovation and IT. The goal of any business is to make a profit and to become a champion in the industry, so a great part of my dissertation is devoted to innovation as a competitive business advantage and I also wrote the reasons why some companies fail to innovate. In order to be able to see Greece's position on the innovation map, we must first look at the methods of measuring innovation and then the position of our country both at a European and a global level, but also what conclusions emerge from our current position. At the end of the theoretical part, we will see what we mean by "Research and Development", what role does it have in Greece, what are the costs, what sources of funding and what staff are employed in this field. In the practical part of the thesis I decided to study three companies that make championship in Greece, two of them belonging to the chocolate industry and one in the bottling sector and by studying their historical course the innovations they have applied at times, as well as their expenses for research and development, we come to the conclusion that a business can stand out and have European distinctions. More specifically, I found evidence for two purely Greek companies ION and VIKOS as well as for NESTLE HELLAS, which started its business activities abroad but in the last few years stood out in the domestic economy. In conclusion, a small country like Greece can really be a leader in innovation. en
heal.advisorName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 65
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics