Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα: απόψεις εμπλεκομένων φορέων εφοριακών, λογιστών και επιχειρηματιών του Ν. Κέρκυρας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μωραΐτη, Αλεξάνδρα el
dc.contributor.author Τσιριγώτη, Ιωάννα el
dc.date.accessioned 2018-02-28T08:22:11Z
dc.date.available 2018-02-28T08:22:11Z
dc.date.issued 2018-02-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8451
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φόροι el
dc.subject Φοροδιαφυγή el
dc.subject Φοροαποφυγή el
dc.subject Παραοικονομία el
dc.subject Taxes en
dc.subject Tax evasion en
dc.subject Tax avoidance en
dc.subject Informal economy en
dc.title Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα: απόψεις εμπλεκομένων φορέων εφοριακών, λογιστών και επιχειρηματιών του Ν. Κέρκυρας el
dc.title Causes of evasion and tax avoidance in Greece: the view of tax afficials, accountants and entrepreneurs of Corfu en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. FIN -- Α/Α 0431 el
heal.classification Φοροδιαφυγή -- Ελλάδα -- Κέρκυρα (Νομός) el
heal.classification Φοροαποφυγή -- Ελλάδα -- Κέρκυρα (Νομός) el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Μωραΐτη, Α. & Τσιριγώτη, Ι., 2018. Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα: απόψεις εμπλεκομένων φορέων εφοριακών, λογιστών και επιχειρηματιών του Ν. Κέρκυρας. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Οι φόροι εξ ορισμού είναι ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων των πολιτών και επιχειρήσεων προς το εκάστοτε κράτος οι οποίες δεν συνδέονται με άμεση αντιπαροχή. Ο αναγκαστικός αυτός χαρακτήρας των φόρων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μειώνει άμεσα το εισόδημα των πολιτών και τα κέρδη των επιχειρήσεων, προκαλεί την αντίδρασή τους και την αύξηση του φαινομένου της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των αιτίων της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στον Νομό Κέρκυρας , σύμφωνα με την γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων εφοριακών , λογιστών και επιχειρηματιών του νησιού. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιήθηκε τόσο πρωτογενής όσο και δευτερογενής έρευνα. Η πρωτογενής έρευνα υλοποιήθηκε με την δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από εφοριακούς , λογιστές και επιχειρηματίες του νομού Κέρκυρας. Η καταχώρηση και η επεξεργασία των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού Expert Choice 2000. Η δευτερογενής έρευνα συμπεριλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφόρων βιβλίων, εφημερίδων και ερευνών που σχετίζονται με το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Οι σκοποί και οι στόχοι της εργασίας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των τεσσάρων κεφαλαίων της. Το πρώτο και το δεύτερο από αυτά αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους φόρους και στο φορολογικό σύστημα της Ελλάδας , ενώ στο δεύτερο αναλύονται οι έννοιες της φοροδιαφυγής , φοροαποφυγής καθώς και της παραοικονομίας. Επιπλέον γίνεται αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τις εισπράξεις φόρων και τις φορολογικές παραβάσεις καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των παραβάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία και τα αποτελέσματα. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. el
heal.abstract Taxes by definition are a compulsory means of remittances of citizens and businesses to the state concerned, which are not linked to direct consideration. This forced character of taxes coupled with the fact that it directly reduces citizens’ income and business profits, causes them to react and increases the phenomenon of tax evasion and tax avoidance. The purpose of this dissertation is to investigate the causes of tax evasion and avoidance in the prefecture of Corfu, according to the opinion of the island taxpayers, accountants and businessmen involved. In order to achieve the above objective, both primary and secondary research was carried out. Primary research was carried out with the creation of a questionnaire, completed by taxpayers, accountants and businessmen in the prefecture of Corfu. The entry and processing of the questionnaires was carried out using the Expert Choice 2000 software. The secondary research includes a bibliographic review of various books, newspapers and surveys related to the Greek tax system. The aims and objectives of the dissertation are realized through the presentation of its four chapters. The first and the second is the theoretical part of the dissertation. In the first chapter, reference is made to taxes and the tax system of Greece, while in the second part are analyzed the concepts of tax evasion and avoidance, as well as the underground economy. In addition, reference is made to the legislation governing tax receipts and tax offenses and to the ways of dealing with them infringements. The third chapter presents research methodology and results. Finally, the fourth and final chapter presents the conclusion of the dissertation. en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 99 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics