Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η δημιουργική λογιστική ως μέσο παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και της θέσης της επιχείρησης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Πανταζής, Στέφανος el
dc.date.accessioned 2017-11-27T10:12:15Z
dc.date.available 2017-11-27T10:12:15Z
dc.date.issued 2017-11-27
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7927
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δημιουργική λογιστική el
dc.subject Χειραγώγηση κερδών el
dc.subject Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων el
dc.subject Αλλοίωση των λογιστικών αποτελεσμάτων el
dc.title Η δημιουργική λογιστική ως μέσο παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και της θέσης της επιχείρησης. el
dc.title Creative accounting as a means of manipulating financial statements and the position of the enterprise. en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0050 el
heal.classification Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ενοποιημένες el
heal.classification Λογιστική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017-11
heal.bibliographicCitation Πανταζής, Σ., 2017. Η δημιουργική λογιστική ως μέσο παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και της θέσης της επιχείρησης. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έννοια τις δημιουργικής λογιστικής και αναλύονται τα αίτια, οι τεχνικές και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις. Αρχικά παρουσιάζονται τα είδη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα εν ισχύ πρότυπα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της «δημιουργικής λογιστικής», και ειδικότερα στο φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και την λογιστική «απάτη» που προκύπτει, ενώ αναλύονται τα κίνητρα, οι στόχοι και ο προσανατολισμός των μεθόδων της εν λόγω παραποίησης Επίσης αναπτύσσονται οι τεχνικές μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η «αλλοίωση» των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Γίνεται αναφορά σε δύο μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα (WorldCom, Enron) και εκπονείται εμπειρική έρευνα αντλώντας στοιχεία από χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαγραμμένων εταιρειών από το Χρηματιστήριο Αθηνών (λόγω πτώχευσης ή λοιπών αιτιών), με σκοπό να αναζητηθούν σχέσεις και δεδομένα σύνδεσης τυχόν παραποιημένων καταστάσεων με το γεγονός της πτώχευσης. el
heal.abstract This study presents the concept of creative accounting and analyzes the causes, techniques and benefits for business. Initially, the types of financial statements are presented in accordance with current standards. Reference is then made to the notion of "creative accounting", in particular to the phenomenon of counterfeiting of financial statements and the resulting "fraud" accounting, while the motives, objectives and orientation of the methods of such counterfeiting are also analyzed. Reference is made to two large corporate scandals (WorldCom, Enron) and an empirical survey is being drawn based on the financial statements of deleted companies from the Athens Stock Exchange (due to bankruptcy or other causes) in order to find relations and data linking possible counterfeit situations with bankruptcy. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 109 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics