Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Βαρηκοΐες και γλωσσική ανάπτυξη στο ακούον και βαρήκοο παιδί

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Χασάπη, Κωνσταντίνα el
dc.date.accessioned 2017-11-01T15:01:11Z
dc.date.available 2017-11-01T15:01:11Z
dc.date.issued 2017-11-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7699
dc.rights Default License
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Βαρήκοα παιδιά el
dc.title Βαρηκοΐες και γλωσσική ανάπτυξη στο ακούον και βαρήκοο παιδί el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Βαρηκοΐα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2014
heal.bibliographicCitation Χασάπη, Κ., 2014. Βαρηκοΐες και γλωσσική ανάπτυξη στο ακούον και στο βαρήκοο παιδί. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών με βαρηκοΐα και η σύγκριση της ανάπτυξης της γλώσσας των παιδιών αυτών με την τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Ακόμα σκοπός της εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι μια σφαιρική ματιά στα είδη και τους βαθμούς βαρηκοΐας, στον τρόπο διάγνωσης, στον τρόπο που η βαρηκοΐα επηρεάζει την γλωσσική κατανόηση και παραγωγή σε όλους τους τομείς της γλώσσας καθώς και με ποιόν τρόπο συμβαίνει αυτό. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δυο κύριες ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει το όργανο της ακοής, την διαδρομή του ακουστικού ερεθίσματος από το αυτί στον εγκέφαλο και τον τρόπο που το ερέθισμα αυτό ταξιδεύει σαν κύμα αέρα, για να μετατραπεί σε κύμα λέμφου, σε βιοηλεκτρικό δυναμικό για να καταλήξει στον φλοιό του εγκεφάλου, να αποκωδικοποιηθεί και να ερμηνευτεί σαν ακουστική εμπειρία. Στη συνέχεια αναλύονται οι τρόποι μέτρησης της ακοής οι οποίοι χωρίζονται σε συμπεριφοριστικοί και μη, καθώς και τα είδη και οι βαθμοί βαρηκοΐας που προκύπτουν από τα ευρήματα των τρόπων μέτρησης και ταξινομούν τις βαρηκοΐες με βάση το σημείο βλάβης της ακουστικής οδού και τον βαθμό απώλειας της ακοής. Στο τέλος της πρώτης ενότητας αναφέρονται τα αίτια της βαρηκοΐας και γίνεται ο διαχωρισμός των βαρηκοϊών σε προγεννητικές, περιγεννητικές και μεταγεννητικές. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην γλώσσα και την γλωσσική ανάπτυξη. Καταρχήν δίνονται εισαγωγικά οι κυριότεροι ορισμοί και τα χαρακτηριστικά του γλωσσικού συστήματος, ενώ εν συνεχεία η γλώσσα χωρίζεται σε πέντε επίπεδα, αυτά της φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης, της σημασιολογίας και της πραγματολογίας. Στην επόμενη υποενότητα περιγράφονται οι πιο βασικές θεωρίες σχετικές με την κατάκτηση της γλώσσας και την γλωσσική ανάπτυξη ενώ ακολουθεί η ανάλυση της φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης και της γλωσσικής ανάπτυξης του βαρήκοου παιδιού στους πέντε τομείς της γλώσσας για να μπορέσει να γίνει εν τέλει σύγκριση στην τελευταία υποενότητα με την γλωσσική ανάπτυξη σε φωνολογικό, φωνητικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό και πραγματολογικού επίπεδο του βαρήκοου παιδιού. Τέλος παρατίθεται μια μικρή ενότητα σε μορφή παραρτημάτων η οποία αναφέρεται στα ακουστικά βοηθήματα για την αποκατάσταση της βαρηκοΐας, στην λογοθεραπευτική παρέμβαση στα βαρήκοα παιδιά, στα συστήματα εκπαίδευσης καθώς και στην συμβουλευτική δασκάλων και ειδικών για την σωστή εκπαίδευση και αποτελεσματική επικοινωνία του παιδιού με βαρηκοΐα. el
heal.abstract The main purpose of this thesis to analyze the language development of the hearing impaired child and to compare the development of language of these children with the typical language development. Also, another purpose is a global glimpse at the kinds and grades of hearing impairment, the diagnostic methods and the ways that hearing impairment affects language expression and perception to all of the language sectors, as well as the way that this happens. This thesis consists of two main chapters. The first chapter describes the auditory organ , the path of the auditory stimulus from the ear to the brain and the way that this stimulus travels as an air wave to become a lymph wave and a bioelectric voltage to end up at the brains cortex to decode and interpreted as an acoustic experience. Subsequently, the methods of hearing measurement is analyzed, which are divided in behavioral and non- behavioral, as well as the kinds and grades of hearing impairment that are result of the finds of measuring methods and classify hearing impairment based on the spot which is damaged at the acoustic way and the grade of hearing loss. At the end of the first chapter, the causes of hearing impairment are referred and hearing impairment is divided in prenatal, perinatal and postnatal. The second chapter refers to language and language development. At the beginning, as an introduction, definitions and the main characteristics of language are described and later, language is being analyzed to its main sectors, which are phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. In the next sub- chapter all main theories of language development are described and then follows the analysis of normal language development and language development of the hearing- impaired child in all five language sectors in order to be compared, at the last sub- chapter, to the language development of the hearing impaired child at the phonological, morphological, syntactic, semantic and pragmatic system. At last, a small chapter is quoted as an annex that refers to hearing prostheses for the rehabilitation of hearing impairment, to logopedic intervention to the hearing impaired, to most common educational systems as well as to advisory of teachers and therapists for the proper education and affective communication of the children with hearing impairment. en
heal.advisorName Κιορπέ, Χαρά el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 89
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics