Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.: νομισματική πολιτική, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τσιτσόπουλος, Αντώνης el
dc.contributor.author Μπολομύτη, Σταυρούλα el
dc.date.accessioned 2017-08-24T08:53:42Z
dc.date.available 2017-08-24T08:53:42Z
dc.date.issued 2017-08-24
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7280
dc.rights Default License
dc.subject Ο.Ν.Ε. el
dc.subject Οικονομική σύγκλιση el
dc.title Η ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.: νομισματική πολιτική, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0639 el
heal.classification Οικονομική και Νομισματική Ένωση el
heal.classification Νομισματικές ενώσεις -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της el
heal.classification Νομισματική πολιτική -- Ελλάδα el
heal.classification Χρέη, Δημόσια -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.bibliographicCitation Τσιτσόπουλος, Αν. & Μπολομύτη, Σ., 2013. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.: νομισματική πολιτική, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε..Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. el
heal.abstract Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα ιδρύθηκε με σκοπό την εξασφάλιση της Νομισματικής Σταθερότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα πολιτικά εμπόδια που αντιμετώπιζε η Νομισματική Ένωση, η παράλληλη υλοποίηση της Οικονομικής και της Νομισματικής Ένωσης και η μεγάλη έκταση των απαιτούμενων θεσμικών παραγόντων σε Κοινοτικό επίπεδο, αποτέλεσαν τους σημαντικότερους λόγους βάσει των οποίων αποφασίστηκε η σταδιακή υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.). Η Ελληνική Κυβέρνηση κατέβαλε συνεχώς αξιόλογες προσπάθειες προκειμένου να ελέγχει το επίπεδο των τιμών, τις δημοσιονομικές εξελίξεις, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Η ένταξή της στην Ο.Ν.Ε. με ταυτόχρονη υιοθέτηση κοινού νομίσματος την 1η Ιανουαρίου 2001 μετέβαλε ριζικά το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον με αναμφισβήτητες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες. Από την μία πλευρά ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν υψηλός, η παραγωγικότητα αυξήθηκε, η αγορά απελευθερώθηκε και η ρευστότητα ενδυναμώθηκε μέσω των επιδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Από την άλλη πλευρά όμως, παρουσίασε πρόβλημα προσαρμογής στις νέες συνθήκες που επικρατούσαν, δεν συμβάδιζε με την οικονομική “πορεία” της Ο.Ν.Ε., η ανταγωνιστικότητα μειώθηκε και ο πληθωρισμός αυξήθηκε δημιουργώντας μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Οι επιβλαβείς συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης το 2008 στην Ευρώπη ανέδειξε τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η Ελλάδα έπρεπε να επιδείξει μία άμεση και αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική. Απαιτούνται πολύ σοβαρές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση της χώρας σε επίπεδο τόσο οικονομικό όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό. Μόνο μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις μπορεί να εξασφαλιστεί η βιώσιμη παραμονή στην Ενωμένη Ευρώπη. el
heal.abstract The European Monetary System was established with a view to securing monetary stability in the European Community. The political obstacles facing the Monetary Union, the parallel implementation of the Economic and Monetary Union and the large size of the required institutional actors at the EU level, were the major reasons used to determine the progressive realization of Economic and Monetary Union (E.M.U.). The Greek Government has made significant efforts to continuously monitor the level of prices, fiscal developments, exchange rates and long-term interest rates. Its accession to the EMU with simultaneous adoption of a common currency on 1 January 2001 radically altered the economic and social environment with undeniable long-term and short-term consequences. On the one hand, the growth rate of GDP was high, productivity increased, the market was released and liquidity strengthened through subsidies from the Structural Funds. On the other hand, showed trouble adjusting to the new conditions that prevailed, was inconsistent with the economic "progress" of the EMU, competitiveness fell and inflation rose creating large fiscal deficits. The harmful effects of the global crisis in Europe in 2008 revealed the weaknesses of the European Economic and Monetary Union and Greece had to show a direct and effective fiscal policy. Great efforts are been required for the reconstruction of the country at both the economic and the political and social level. It is generally accepted that only bold reforms can ensure sustainable accommodation in a Europe Union. en
heal.advisorName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 114
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics