Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Μετάφραση στα ελληνικά και στάθμιση του ερωτηματολογίου AEPIQ σχετικά με την ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νάκα, Στυλιανή el
dc.date.accessioned 2017-07-28T09:19:55Z
dc.date.available 2017-07-28T09:19:55Z
dc.date.issued 2017-07-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7273
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ερωτηματολόγιο AEPIQ el
dc.subject Ετοιμότητα νοσηλευτικού προσωπικού el
dc.subject Κατάσταση έκτακτης ανάγκης el
dc.subject Μαζικές καταστροφές el
dc.title Μετάφραση στα ελληνικά και στάθμιση του ερωτηματολογίου AEPIQ σχετικά με την ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. el
heal.type masterThesis
heal.classification Επείγουσα νοσηλευτική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Νάκα, Στ., 2017. Μετάφραση στα ελληνικά και στάθμιση του ερωτηματολογίου AEPIQ σχετικά με την ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μεταπτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Τα ποσοστά των καταγεγραμμένων μαζικών καταστροφών και γενικότερα των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αυξάνονται συνεχώς τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εθνικό. Οι νοσηλευτές αποτελούν σημαντικό μέρος του δυναμικού του συστήματος υγείας. Γι’ αυτό, οι νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ενδεχόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα σταθμισμένα εργαλεία που εκτιμούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νοσηλευτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των αδυναμιών που αυτοί ενδέχεται να εμφανίζουν σε πιθανή καταστροφή. Η προσαρμοσμένη εκδοχή του Emergency Preparedness Information Questionnaire (AEPIQ) αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης που σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει την εξοικείωση των νοσηλευτών σχετικά με την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σκοπός: Στόχος της μελέτης μου είναι η μετάφραση και η στάθμιση του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης AEPIQ με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού εξοικείωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Μέθοδος: Στη Φάση 1, μεταφράστηκε η κλίμακα Emergency Preparedness Information Questionnaire (AEPIQ) στην Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο translation/back-translation, εξετάστηκε για την πολιτιστική της ισοδυναμία και ακολούθησε η διαδικασία στάθμισης. Στη φάση 2, το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 109 άτομα (ηλικίας M= 43,73 έτη, SD= 7,669, εύρος= 43) από νοσηλευτικά ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Αποτελέσματα: Το AEPIQ παρουσιάζει εσωτερική συνοχή (Cronbach's α=0,954) και με αξιοπιστία της επαναληπτικής μέτρησης υψηλή r = .86 (p <.001). Σε επίπεδο υποκλιμάκων οι συσχετίσεις ήταν: α) Σύστημα χειρισμού συμβάντων r = .90, β) Διαλογή r = .87, γ) Επικοινωνία και συνδεσιμότητα r = .70, δ) Ψυχολογικά ζητήματα και ειδικός πληθυσμός r = .81, ε) Απομόνωση, απολύμανση και καραντίνα r = .74, στ) Επιδημιολογία και λήψη κλινικών αποφάσεων r = .77, ζ) Αναφορά και πρόσβαση κρίσιμων πόρων r = .87, και η) Βιολογικοί παράγοντες r = .91. Συζήτηση: Η κλίμακα Emergency Preparedness Information Questionnaire (AEPIQ) διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα ερευνητικό εργαλείο για την εκτίμηση του βαθμού εξοικείωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα. Η ελληνική έκδοση διατηρεί τη δομή των 8 κατηγοριών, όπως προτείνεται από τους δημιουργούς της κλίμακας. el
heal.abstract Background: The number of reported emergency incidents and mass casualty incidents continue to rise worldwide. Nurses comprise a significant percent of national health system. As a result, nurses of all specialties should be able to respond effectively in a potential emergency incident or even disaster. Validated questionnaires measuring nurses’ familiarity regarding emergency preparedness have a significant role in revealing the weaknesses that nurses might have when disaster occurs. The adapted version of Emergency Preparedness Information Questionnaire (AEPIQ) is a valid and reliable tool, capable of assessing knowledge and familiarity with aspects of emergency preparedness among nursing staff. Objectives: The aims of this study were to translate the adapted version of Emergency Preparedness Information Questionnaire (AEPIQ) and to evaluate the psychometric properties. Methods: In Phase 1, the AEPIQ was translated into Greek using the translation/back-translation technique, was reviewed for cultural equivalence and was evaluated. In Phase 2, the questionnaire was administered to 109 persons (age M=43,72 years, SD=7,669 range= 43 years) representing different hospitals of Thessaly. Results: The factor structure of the AEPIQ consisted of eight factors, which replicated the eight-dimensional structure of the initial instruments The AEPIQ showed good internal consistency (Cronbach's α =0,954) and test-retest reliability r = .86 (p <.001). ). On a subscale level the correlation was: a) Incident command system r = .90, b) Triage r = .87, c) Communication and connectivity r = .70, d) Psychological issues and special populations r = .81, e) Isolation, decontamination and quarantine r = .74, f) Epidemiology and clinical decision making r = .77, g) Reporting and accessing critical resources r = .87, και h) Biological agents r = .91 Discussion: The AEPIQ has satisfactory psychometric properties and has the potential to be used as a research instrument for measuring of nurses’ preparedness in emergencies. The Greek version retains the eight factor structure as proposed by the initial authors. en
heal.advisorName Γκούβα, Μαίρη el
heal.committeeMemberName Μαντζούκας, Στέφανος el
heal.committeeMemberName Χριστοδούλου, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 77
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Νοσηλευτική Παθολογία el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics