Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στο δημόσιο τομέα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νάνος, Κοσμάς el
dc.date.accessioned 2017-07-12T06:38:37Z
dc.date.available 2017-07-12T06:38:37Z
dc.date.issued 2017-07-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7179
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βελτίωση μεταβίβασης πληροφοριών el
dc.subject Δημόσιος τομέας el
dc.subject Αποτελεσματική επικοινωνία el
dc.title Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στο δημόσιο τομέα. el
dc.title Improving communication skills in the public sector. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -- MAF -- Α/Α 0002 el
heal.classification Δημόσιες υπηρεσίες el
heal.classification Επικοινωνία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Νάνος, Κ., 2017. Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στο δημόσιο τομέα. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα «Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας στο Δημόσιο Τομέα», αρχικά, πραγματοποιείται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο σε όλο το φάσμα της επικοινωνίας σε έναν οργανισμό κι έπειτα ακολουθεί το ερευνητικό μέρος. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τις απόψεις εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα, μετά από συνεντεύξεις με ερωτηματολόγιο. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην έννοια της επικοινωνίας, στα είδη, τις μορφές και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. Επιπλέον, τονίζεται η αναγκαιότητά της για την προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα του οργανισμού στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τέλος, αναφέρονται ορισμένα εμπόδια που εντοπίζονται ανάμεσα σε αποστολέα και παραλήπτη του μηνύματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων οργανισμών. Στη συνέχεια αναλύεται η οργάνωση και η εσωτερική επικοινωνία σε μια δημόσια υπηρεσία, καθώς και η αποτελεσματικότητα της ορθής επικοινωνίας στο δημόσιο τομέα, αφού σε ένα δημόσιο οργανισμό η αποτελεσματικότητα της μετάδοσης ενός μηνύματος από το άτομο που μεταβιβάζει την πληροφορία μπορεί να βελτιωθεί εάν, πραγματοποιηθεί προετοιμασία της επικοινωνίας, δηλαδή αν καθοριστεί ο στόχος, εντοπιστούν οι διαφορές πομπού και δέκτη και βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος και χώρος για τη σωστή μετάδοση του μηνύματος. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά, γενικότερα, στην έρευνα αγοράς, στη μέθοδο πρωτογενούς δείγματος και στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν από τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, οι περιορισμοί της και προτάσεις για μελλοντική έρευνα σχετικά με τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα. el
heal.abstract In my thesis with subject "Improving Communication Skills in the Public Sector", initially, is made a reference to the theoretical background in all aspects of communication in an organization and then follows the part of research. The results has been occurred from employee opinions in public sector after interviews with a questionnaire. The first chapter emphasizes on the concept of communication, the types, forms and its characteristic features. Moreover, is underlined the necessity to offer high-quality products and services and the sustainability of the organization in the new competitive environment. Finally, is mentioned a number of obstacles which are identified between sender and recipient of the message. In second chapter is presented the need for communication between public enterprises. Then, the organization and internal communication are analyzed in a public enterprise, and the efficiency of good communication in the public sector, as in a public enterprise, the efficiency of transmission of a message from the person who transmits the information can be improved, if the communication has been prepared, if the target is established, if are identified the differences between transmitter and receiver and when it will be found the suitable time and place for the right transmission of the message. The third chapter is referred generally to market research, to method of primary sample and method of designing the questionnaire that was part of this thesis. In fourth chapter is presented the results of research has been occurred by using the statistical package SPSS, the limitations and suggestions for future research on the conditions for effective communication and the benefits arising from this in enterprises of public sector. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Αντώνιος el
heal.committeeMemberName Διακομιχάλης Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Μπενέκη Χριστίνα el
heal.academicPublisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 88 *
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics