Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Χορήγηση υλικού παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές μάθησης κατά την προσχολική ηλικία στον τομέα της γραφο-φωνολογίας. Πιλοτική χορήγηση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καρούτα, Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2014-07-16T08:44:02Z
dc.date.available 2014-07-16T08:44:02Z
dc.date.issued 2014-07-16
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/699
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φωνολογική ενημερότητα el
dc.subject Δυσλεξία el
dc.subject Υλικό παρέμβασης el
dc.subject Φωνολογία el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Πιλοτική χορήγηση el
dc.subject ΠροΑναΓράφω el
dc.title Χορήγηση υλικού παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές μάθησης κατά την προσχολική ηλικία στον τομέα της γραφο-φωνολογίας. Πιλοτική χορήγηση el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μαθησιακές δυσκολίες el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.abstract Κύριος στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η αναφορά στην έννοια της φωνολογικής ενημερότητας, η οποία αναγνωρίζεται ως μια από τις κυριότερες ενδείξεις για την παρουσία μαθησιακών δυσκολιών. Στο 1ο κεφάλαιο καθορίζεται η έννοια της φωνολογικής ενημερότητας, παρουσιάζεται η πορεία ανάπτυξης της, αναφέρονται τα διάφορα επίπεδα από τα οποία χαρακτηρίζεται, επισημαίνονται οι μέθοδοι αξιολόγησης και άσκησης της φωνολογικής ενημερότητας και παραθέτονται οι αντίθετες απόψεις τόσο για τη σχέση μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας και μάθησης της ανάγνωσης όσο και για τη σχέση της φωνολογικής ενημερότητας με τη μάθηση της ορθογραφημένης γραφής. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται διάφορες όψεις του προβλήματος των μαθησιακών δυσκολιών που αναφέρονται στον ορισμό της έννοιας, στα χαρακτηριστικά των παιδιών με τη δυσκολία αυτή, στους διάφορους τύπους που κατηγοριοποιούνται, στη διάγνωση, στην αιτιολογία του προβλήματος, στους μύθους που κατά καιρούς δημιουργούνται καθώς και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών. Επίσης, γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη δυσλεξία, όπου «κυριαρχεί» στο χώρο των μαθησιακών δυσκολιών. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση ενός υλικού παρέμβασης, του «ΠροΑναΓραΦω», στον τομέα της γραφο-φωνολογίας το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση προβλημάτων προανάγνωσης και προγραφής. Αναφέρονται οι επιμέρους τομείς του υλικού στον τομέα της γραφο-φωνολογίας, η χρήση του καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης της επίδοσης του παιδιού. Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η πιλοτική χορήγηση του υλικού, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ενός παιδιού προσχολικής ηλικίας. Επίσης, ακολουθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της επιστημονικής μελέτης για την οποία έγινε λόγος. el
heal.abstract The main aim of this thesis is the reference in the meaning of phonologic awareness, which is identified as one of the main indications for the presence of learning difficulties. In the 1st chapter the concept of phonologic awaewness is defined, the course of its development is presented, the various levels by which it is characterised are presented, methods of evaluating and exercising phonological awareness are pointed out and finally contrasting views are cited concerning the relation between both phonologic awareness and learning to read and phonologic awareness and correct spelling. In the 2nd chapter, there is a reference in learning difficulties. More specifically, various views on the problem of learning difficulties concerning the definition of the concept are presented. Also, there is a reference in the characteristics of the children with this particular difficulty, different categories, diagnosis, causality of the problem, the myths that are occasionally created as well as the confrontation of these difficulties. Moreover, there is an extended reference in dyslexia which is prevalent in the field of learning difficulties. In the 3rd chapter, there is a presentation of intervention material called “ ProAnaGraFo” in the field of grapho-phonology, which constitutes an important tool in dealing with the problem of prereading and prewriting. The individual sectors of material in the field of grapho-phonology, its use and also the mean of grading the child are mentioned. In the 4th chapter, the pilot granting of the material which was carried out with the participation of a preschool child is presented. In addition, the conclusions on the study that was carried out follow. In the end, the relevant bibliography is cited, where all yhe relevant information about the scientific study that took place is reported. en
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 82
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics