Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Διαταραχές ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κιούπη, Σοφία el
dc.contributor.author Πούλιου, Κωνσταντίνα el
dc.date.accessioned 2014-07-15T12:37:31Z
dc.date.available 2014-07-15T12:37:31Z
dc.date.issued 2014-07-15
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/682
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σχολικές δυσκολίες el
dc.subject Γνωστική ανάπτυξη el
dc.subject Νηπιακή ηλικία el
dc.subject Σχολική ηλικία el
dc.subject Ψυχοκινητική ανάπτυξη el
dc.subject Χαρακτηριστικά παιδιών el
dc.subject Διαταραχές el
dc.title Διαταραχές ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μαθησιακές δυσκολίες el
heal.classification Ψυχοκινητικές διαταραχές el
heal.classification Γνωστικές διαταραχές el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.abstract Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, χωρίς όμως να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της ορολογίας. «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε μια ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που εμπεριέχονται στη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου και έχουν ως συνέπεια, την ¨ατελή¨ ικανότητα ακουστικής αντίληψης, σκέψης, λόγου, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, μαθηματικών ικανοτήτων». Τα παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα να αναπτύξουν Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στους τομείς της γνωστικής τους ανάπτυξης. Λέγοντας γνωστική ανάπτυξη εννοείται η ανάπτυξη ικανοτήτων που καθιστούν πιθανό για κάποιον να ξέρει κάτι. Οι σημαντικότερες γνωστικές δεξιότητες είναι η συγκέντρωση, η αντίληψη, η μνήμη, η προσοχή και η λογική σκέψη. Επίσης σε ομάδες παιδιών υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση Μαθησιακών Δυσκολιών μπορεί να εμφανιστούν και δυσκολίες στους τομείς της ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Ο όρος ψυχοκινητική ανάπτυξη θέλει να αναδείξει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην κινητικότητα, στη νόηση, και στο συναίσθημα και να ευνοήσει με μια τεχνική τη σφαιρική προσέγγιση του παιδιού. Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες καλύπτουν την ανάγκη του παιδιού για να διοχετεύσει την ενεργητικότητα του και να καλλιεργήσει σωστά την προσωπικότητα του όπως επίσης, του παρέχουν εφόδια για τη σωματική, ψυχική και νοητική του άνθηση. Ο όρος της κίνησης στη δόμηση της νόησης και της συνείδησης είναι καθοριστικός. Κατά τη διάρκεια των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων το παιδί καλείται να παρατηρήσει, να συλλογιστεί και να πάρει αποφάσεις. Έτσι η ψυχοκινητική αγωγή βάζει θεμέλια και θέτει προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη μάθηση. el
heal.abstract Occasionally have been several definitions of learning disabilities, but to solve definitively the problem of terminology. «The Learning Disabilities refer to one or more of the basic psychological processes involved in the use of spoken or written and are therefore the ¨imperfect¨ ability auditory perception, thought, speech, reading, writing, spelling, math skills». Children who are at risk of developing learning disabilities often have special features in the areas of cognitive development. Saying cognitive development meant to develop skills that make it possible for someone to know something. The most important cognitive skills are concentration, perception, memory, attention and logical thinking. Also for groups of children at high risk for the occurrence Learning Disabilities can occur and difficulties in the areas of psychomotor development. The term psychomotor development wants to highlight the link between mobility, cognition, and emotion and foster a technique for holistic approach to child. Psychomotor activities cover the child's need to channel the energy and to properly cultivate his personality as well, giving him supplies for the physical, mental and cognitive bloom. The term movement in the construction of cognition and consciousness is crucial. During the psychomotor activities your child is invited to observe, contemplate and make decisions. So psychomotor therapy puts foundations and sets conditions for successful learning. en
heal.advisorName Δρόσος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 164
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics