Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος του νοσηλευτή σε ασθενείς τελικού σταδίου από καρκίνο και η ανακουφιστική φροντίδα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαγιάννης, Νεκτάριος el
dc.date.accessioned 2016-11-11T07:37:05Z
dc.date.available 2016-11-11T07:37:05Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6099
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ασθενής τελικού σταδίου el
dc.subject Ανακουφιστική νοσηλευτική el
dc.title Ο ρόλος του νοσηλευτή σε ασθενείς τελικού σταδίου από καρκίνο και η ανακουφιστική φροντίδα. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Θάνατος el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Παπαγιάννης, Ν., 2016. Ο ρόλος του νοσηλευτή σε ασθενείς τελικού σταδίου από καρκίνο και η ανακουφιστική φροντίδα. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Ο κάθε άνθρωπος ως ασθενής είναι διαφορετικός. Βρίσκει βοήθεια με το δικό του τρόπο, μέσα από τους δικούς του ανθρώπους και θέτει τα δικά του όρια. Συνήθως, βρίσκει δύναμη μέσα από τη θρησκευτική πίστη, τα πλησιέστερα για εκείνον άτομα από το περιβάλλον του, από τον ίδιο του τον εαυτό με βαθιά ανασκόπηση του είναι του, στο επίκεντρο όμως βρίσκονται ο θεράποντας ιατρός του και το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι υπεύθυνη για την απάλυνση του πόνου και των συμπτωμάτων με αποτέλεσμα την ανακούφιση του ασθενούς. Σκοπός: της μελέτης αυτής είναι τόσο η αναγνώριση όσο και η κατανόηση της έννοιας του ασθενή τελικού σταδίου, ένα θέμα για το οποίο πολλές φορές επικρατεί ο φόβος θανάτου με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ανθρώπων να αποφεύγουν να το συζητάνε στην καθημερινότητα τους φοβούμενη πάντοτε την απώλεια. Το σημείο που θα εστιάσουμε όμως κατά κύριο λόγο είναι ο ρόλος που κατέχει ο νοσηλευτής στην πορεία του ασθενή τελικού σταδίου. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα. Αποτελέσματα: Μελετώντας το θέμα μου καταλήγω στο γεγονός ότι ο ρόλος του νοσηλευτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ασθενή τελικού σταδίου ο οποίος με την σειρά του συνδέεται με την ανακουφιστική φροντίδα που οφείλουμε να του την παρέχουμε απλόχερα. Η ανακουφιστική φροντίδα θα πρέπει να αποτελεί ενότητα που θα διδάσκεται σε όλες τις επιστήμες υγείας, είτε σε προπτυχιακό επίπεδο είτε σε μεταπτυχιακό. Ως αποτέλεσμα αυτού θα είναι η υιοθέτηση των αρχών της ανακουφιστικής φροντίδας στα επαγγέλματα υγείας και η εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας τους. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς τελικού σταδίου που βλέπουν τη ζωή τους να τελειώνει έχουν ανάγκη για περισσότερο ποιοτικό χρόνο και όχι απλά για πολύ χρόνο. Η αναγνώριση και η κάλυψη των αναγκών του ασθενή που πεθαίνει από το νοσηλευτή του, του προσφέρει αίσθημα ανακούφισης. Τα άτομα αυτά δεν επιθυμούν τη λύπηση και τον οίκτο αλλά την ουσιώδη κατανόηση και συμπαράσταση ενώ πορεύονται προς το τέλος του κύκλου της ζωής. el
heal.abstract Every person as a patient is different. He finds help in his own way, through their own people and puts his own limits. Usually, they find strength through religious faith, the closest to him people from his environment, from his own deep review himself being, at the center but found his attending physician and nursing staff who are responsible for alleviation of pain and symptoms resulting in the patient comfort. Purpose: Of this study is both recognition and understanding of the concept of end-stage patient, a subject on which many times there is the fear of death so that the majority of people avoid the talk in their everyday life always fearing the loss. The point but would focus primarily the role held by the nurse in the course of the final stage patient. Material and Method: Carried international literature review in electronic databases. The material of the study consisted of selected articles, both in English and Greek language. Results: Studying the subject about me to the fact that the role of the nurse is closely connected with the patient end stage which in turn connects to the palliative care they ought to provide it generously. Palliative care should be a section that will be taught to all health sciences, either at the undergraduate level or postgraduate. As a result of this will be the adoption of the principles of palliative care in health professions and their application in the workplace. Conclusions: The terminally ill who see their life ending need for more quality time and not just for a year. The recognition and meet patient needs dying from the nurse, offers a sense of relief. These people do not want pity and compassion, but the essential understanding and support while track to the end of its life cycle. en
heal.advisorName Γκούβα, Μαίρη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 76
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics