Show simple item record

dc.contributor.author Ορφανού, Ελένη el
dc.date.accessioned 2016-10-27T06:27:54Z
dc.date.available 2016-10-27T06:27:54Z
dc.date.issued 2016-10-27
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/5974
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ψυχοθεραπεία el
dc.subject Νοσηλευτική φροντίδα el
dc.title Ο ρόλος του νοσηλευτή στην κατάθλιψη. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ψυχική νόσος el
heal.classification Κατάθλιψη el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Ορφανού, Ε., 2016. Ο ρόλος του νοσηλευτή. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα νοσηλευτικής. el
heal.abstract Υπόβαθρο: Κατάθλιψη είναι η δυσάρεστη συναισθηματική διάθεση του ατόμου που συνοψίζεται σε μια κατάσταση παθολογικής (έντονης και παρατεταμένης) θλίψης και συνοδεύεται από σημαντική μείωση του αισθήματος προσωπικής αξίας και από την επώδυνη συνείδηση της επιβράδυνσης των νοητικών, ψυχοκινητικών και οργανικών διαδικασιών. Σκοπός: Στόχος της εργασίας είναι να δοθούν επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά την κλινική συμπτωματολογία της κατάθλιψης, να διερευνηθούν οι τρόποι διάγνωσης της, ειδικά στα νεοτέρα δεδομένα και να εξεταστούν οι μέθοδοι θεραπείας της. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στο ρόλο του νοσηλευτή στην κατάθλιψη. Η θεραπευτική του παρέμβαση είναι απαραίτητη για την γρήγορη ανάκαμψη του ασθενούς, την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, την προσαρμογή του στους προηγούμενους ρυθμούς της καθημερινότητας του και στην μετέπειτα ομαλή κοινωνική επανένταξη του. Πέρα από την προστασία της ζωής του καταθλιπτικού άτομου και την ανακούφιση των σωματικών συμπτωμάτων του εξίσου σημαντική είναι η λεκτική επικοινωνία του νοσηλευτή με τον ασθενή ώστε να βελτιωθεί η νοητική του κατάσταση και να οδηγηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην ίαση της ψυχής του. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, google scholar. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα δημοσιευμένα κατά κύριο λόγο τα τελευταία χρόνια, το υλικό συλλέχθηκε κατόπιν λεπτομερούς μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Η επιλογή έγινε από γενικά άρθρα, ανασκοπήσεις, συστηματικές μελέτες. Τέθηκε περιορισμός όσον αφορά στη γλώσσα δημοσίευσης των άρθρων και χρησιμοποιήθηκαν μόνο αυτά που ήταν δημοσιευμένα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Αποτελέσματα: Η διάγνωση της είναι επιβεβλημένη καθώς είναι μια ασθένεια που με την έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να θεραπευτεί. Εξίσου αναγκαία όμως είναι και η διερεύνηση των αιτίων που την προκαλούν. Πληθώρα ερευνητών σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να ανιχνεύσουν τα βιολογικά αίτια της νόσου και να δημιουργήσουν νέα φαρμακευτικά σκευάσματα με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης της νόσου και λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι παρά τα μεγάλα ποσοστά ασθενών από κατάθλιψη, σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και συχνά συγχέεται με παρεμφερείς ψυχικές διαταραχές (Katon, et al., 2002). Η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια που επιδέχεται πολυεπίπεδη θεώρηση και απαιτεί να επικεντρωθούμε στους τρόπους βελτίωσης της ψυχολογίας των ασθενών. Ο ρόλος του νοσηλευτή χρειάζεται επομένως να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Συμπεράσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η κατάθλιψη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που αυξάνεται διαρκώς, παράλληλα αυξάνεται και η θνησιμότητα του. Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης αλλά η φαρμακοθεραπεία και οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις αποδεικνύονται οι πιο αποτελεσματικές. Έναν από τους κυριότερους ρόλους στην θεραπεία της κατάθλιψης των έχουν οι νοσηλευτές. el
heal.abstract Background: Depression is unpleasant mood of the person who summarized in a pathological state (intense and prolonged) sadness and accompanied by a significant reduction in the sense of personal worth and the painful consciousness of slowing cognitive, psychomotor and organic processes. Purpose: The aim of this project is to give sufficient information concerning the clinical symptomatology of depression, to explore ways of diagnosis, especially in the new data and to consider the methods of treatment. We will focus mainly on the role of the nurse in depression. The therapeutic intervention is necessary for the quick recovery of the patient, the treatment of the problems of adapting the previous pace of everyday life and the subsequent smooth social reintegration. Beyond the protection of life of depressed people and relieve the physical symptoms of equal importance is the verbal communication of the nurse with the patient in order to improve their mental state and drive as fast as possible in the healing of his soul. Material and Method: Carried international literature review in electronic databases PubMed, google scholar, Journal of nursing. The materials of the study were selected articles published mainly in the last decade in the English and Greek language. Results: The diagnosis is imperative as it is a disease with early and appropriate intervention can be cured. Equally necessary but is investigating the causes that cause. Numerous researchers around the world are trying to detect the biological causes of the disease and to create new pharmaceuticals with higher coping chances of disease and fewer side effects. It is striking that despite the large percentage of patients are depressed in many cases the diagnosis is made too late and often confused with similar mental disorders (Katon, et al., 2002). Depression is an illness that opens and layered approach requires us to focus on ways to improve the psychology of patients. The roles of the nurse therefore need to adjust to new circumstances. Conclusions: The review of the literature shows that depression is a very important problem, which is increasing alongside increases and mortality. The therapeutic approach involving many different responses but medication and psychotherapeutic interventions are proving most effective. One of the main roles in the treatment of depression has nurses. en
heal.advisorName Γκούβα, Μαίρη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 73
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics