Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

School Readiness Assessment: Πιλοτική χορήγηση σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κύπρο

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κυριάκου, Θεοδώρα el
dc.date.accessioned 2014-06-30T10:36:40Z
dc.date.available 2014-06-30T10:36:40Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/385
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πιλοτική χορήγηση el
dc.subject Αξιολόγηση el
dc.subject Σχολική ετοιμότητα el
dc.subject Bracken School Readiness Assessment (BSRA) en
dc.subject Παιδιά σχολικής ηλικίας el
dc.subject Κύπρος el
dc.subject Γλώσσα el
dc.subject Λόγος el
dc.subject Ομιλία el
dc.subject Επικοινωνία el
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Γλωσσικές διαταραχές el
dc.title School Readiness Assessment: Πιλοτική χορήγηση σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κύπρο el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ετοιμότητα για το σχολείο el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2009
heal.abstract Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η πιλοτική χορήγηση του Bracken School Readiness Assessment (BSRA) σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Κύπρο. Τ ο Bracken School Readiness Assessment (BSRA) αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως 7 ετών και 11 μηνών. Η αξιολόγηση αυτή επιτυγχάνεται με την εξέταση της γνώσης των βασικών εννοιών στις κατηγορίες: Χρώματα, Γράμματα, Αριθμοί/ Αρίθμηση, Μεγέθη, Συγκριτικά και Σχήματα. Η εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος θα αναφερθούμε στις θεωρητικές προσεγγίσεις της γλωσσικής ανάπτυξης και στην αξιολόγησή της. Στις θεωρητικές προσεγγίσεις παρουσιάζονται αρχικά οι ορισμοί της γλώσσας, του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας. Ακολούθως αναφέρονται τα επίπεδα που διέπουν την γλώσσα ενώ στη συνέχεια γίνεται μία αναφορά στις θεωρίες κατάκτησής της και, τέλος, παρουσιάζεται η πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης. Στην αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης, τυπική και άτυπη, οι γλωσσικές διαταραχές, τα διαγνωστικά κριτήρια και, τέλος, τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των γλωσσικών διαταραχών. Στο ερευνητικό μέρος θα γίνει η παρουσίαση του School Readiness Assessment (BSRA) καθώς επίσης και η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν από την πιλοτική χορήγηση του εργαλείου αυτού. el
heal.abstract In the present work is attempted the pilot grant of Bracken School Readiness Assessment (BSRA) in children of school age in Cyprus. Bracken School Readiness Assessment (BSRA) constitutes a tool of evaluation of school readiness in children of age of 2 years and 6 months until 7 years and 11 months. This evaluation is achieved with the examination of knowledge of basic concepts in the categories: Colors, Letters, Numbers/Numeration, Sizes, Comparative and Forms. This work is distinguished in two parts, in the theorist and in inquiring. In the theoretical part we will be reported in the theoretical approaches of linguistic growth and in her evaluation. In the theoretical approaches are presented initially the definitions of language, reason, speech and communication. Next are reported the levels that condition the language while afterwards becomes a report in the theories of Language conquest and, finally, is presented the course of linguistic growth. In the evaluation of linguistic growth are presented the methods of evaluation, formal and informal, the linguistic disturbances, the diagnostic criteria and, finally, the diagnostic tools that are used in the evaluation of linguistic disturbances. In the inquiring part will become the presentation of School Readiness Assessment (BSRA) as well as the statistical treatment and analysis of data of results that was taken by the pilot grant of this tool. en
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 191
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics