Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Εργατική Νομοθεσία και Έκδοση Μισθοδοσίας σε Μηχανογραφημένο Περιβάλλον.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Χατζηγεωργίου, Ζωή - Μαρία el
dc.date.accessioned 2022-11-16T13:22:40Z
dc.date.available 2022-11-16T13:22:40Z
dc.date.issued 2022-11-16
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13776
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μισθοδοσία el
dc.subject Εργαζόμενοι el
dc.subject Εργοδότες el
dc.subject Συμβάσεις el
dc.subject Payroll en
dc.subject Employees en
dc.subject Employers en
dc.subject Contracts en
dc.title Εργατική Νομοθεσία και Έκδοση Μισθοδοσίας σε Μηχανογραφημένο Περιβάλλον. el
dc.title Labor Law and Payroll Issuance in a Computerized Environment. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0791 el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2022
heal.bibliographicCitation Χατζηγεωργίου, Ζ. - Μ. 2022. Εργατική Νομοθεσία και Έκδοση Μισθοδοσίας σε Μηχανογραφημένο Περιβάλλον. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ο σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να προσεγγίσει την εργατική νομοθεσία και να αναδείξει τα μισθοδοτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την έκδοση της μισθοδοσίας των εργαζομένων, αλλά και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους. Το 1ο κεφάλαιο αφορά την εργατική νομοθεσία και τα είδη των συμβάσεων εργασίας (συλλογικών και ατομικής). Επίσης, αναφέρεται η τηλεργασία, η διαθεσιμότητα, η εθελοντική εργασία, η ανωτέρα βία και οι περιπτώσεις θανάτου μισθωτού, αλλά και εργοδότη. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύονται έννοιες της μισθοδοσίας, οι οποίες αφορούν τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάκριση τους, καθώς και ο τρόπος αμοιβής τους σε διάφορες περιπτώσεις όπως της υπερεργασίας, αργίας κτλ με αναλυτικό παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται οι άδειες που δικαιούται ένας εργαζόμενος, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας και του επιδόματος. Επίσης αναλύεται το ζήτημα της ασθένειας του μισθωτού και η περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις που έχει ο υπάλληλος μισθοδοσίας – λογιστής και οι προθεσμίες υποβολής όλων των απαιτούμενων εντύπων προς το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τη Δ.ΥΠ.Α., τον Ε.Φ.Κ.Α., την Α.Α.Δ.Ε., αλλά και προς τον εργαζόμενο. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται οι παραβάσεις και η κατηγοριοποίηση τους σε χαμηλή, σημαντική, υψηλή και πολύ υψηλή, καθώς και το ύψος των προστίμων, που επιβάλλονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τον αριθμό θιγόμενων εργαζομένων, το βαθμό υποτροπής, συνεργασίας, αλλά και το συνολικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται στην επιχείρηση. el
heal.abstract The purpose of this thesis is to approach the labor legislation and highlight the salary issues that arise during the issuance of the employees' payroll, but also during their employment. The 1st chapter concerns labor legislation and the types of employment contracts (collective and individual). Telecommuting, availability, voluntary work, force majeure and cases of death of an employee as well as an employer are also mentioned. In the 2nd chapter, concepts of payroll are analyzed, which concern the salaries of employees, their distinction, as well as the way they are paid with an analytical example in each case. In the 3rd chapter, the leaves that an employee is entitled to, the way of calculating the days of leave and the allowance are mentioned. The issue of the employee's illness and the case of a work accident are also analyzed. The 4th chapter describes all the obligations of the payroll employee - accountant and the deadlines for submitting all the required forms to the ERGANI information system, the Public Employment Service, the E.F.K.A., the A.A.D.E., but also to the employee. Finally, the 5th chapter mentions the violations and their categorization into low, significant, high and very high, as well as the amount of fines imposed by the Labor Inspectorate, according to the number of workers affected, the degree of recurrence, cooperation, but also the total number of employees employed in the company. en
heal.advisorName Τσιλιγιάννη, Κωνσταντίνα el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Μιλτιάδης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 92
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics