Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Κατακλίσεις και νοσηλευτικές παρεμβάσεις

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Θεολόγου, Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2022-07-26T11:02:25Z
dc.date.available 2022-07-26T11:02:25Z
dc.date.issued 2022-07-26
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13521
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κατακλίσεις el
dc.subject Έλκη πίεσης el
dc.title Κατακλίσεις και νοσηλευτικές παρεμβάσεις el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2022
heal.bibliographicCitation Θεολόγου, Αι., 2022. Κατακλίσεις και νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Οι κατακλίσεις (έλκη πίεσης) αποτελούν ένα πρόβλημα που απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα. Αποτελώντας ένα δυσμενές γεγονός που πλήττει όλο και περισσότερους ασθενείς, οι κατακλίσεις είναι αυξημένες στους ασθενείς που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα την αυξημένη νοσηρότητα και ακόμα την αυξημένη θνησιμότητα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στην φροντίδα ασθενών με κατακλίσεις και ειδικότερα ο ρόλος τους στην πρόληψη των κατακλίσεων. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και GoogleScholar. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα βιβλία και άρθρα δημοσιευμένα κατά κύριο λόγο την τελευταία 2ετία και το υλικό συλλέχθηκε κατόπιν λεπτομερούς μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Η επιλογή έγινε από βιβλία, άρθρα, ανασκοπήσεις, συστηματικές μελέτες. Τέθηκε περιορισμός όσον αφορά στη γλώσσα δημοσίευσης των άρθρων και χρησιμοποιήθηκαν μόνο αυτά που ήταν δημοσιευμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμούς κατά την αναζήτηση ήταν «κατακλίσεις/έλκη πίεσης» (ulcer pressures), «νοσηλευτικές παρεμβάσεις» (nursing interventions), «πρόληψη» (prevention), «θεραπεία» (treatment). Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές -τριες έχουν κεντρικό ρόλο στην πρόληψη των ελκών πίεσης. Ωστόσο σε πολλές χώρες παρατηρούνται μια σειρά από προβλήματα, που εμποδίζουν την αποτελεσματική προστασία των ασθενών από έλκη πίεσης. Ενδεικτικά περιγράφονται η ελλιπής εκπαίδευση, η έλλειψη ευαισθητοποίησης και γνώσης για το θέμα, η υποστελέχωση, το ωράριο νοσηλείας, οι πολιτικές υγείας, η πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό και πόρους και η ελλιπής κλινική υποστήριξη από ειδικό. Συμπεράσματα: Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι πολύπλευρος στη διαχείριση των ελκών πίεσης. Σε κάθε περίπτωση οι νοσηλευτές πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και να κινητοποιούνται σε κλινικό επίπεδο για την πρόληψη του ζητήματος των ελκών πίεσης. el
heal.abstract Pressure ulcers is a problem that increasingly concerns the scientific community. As an adverse event that affects more and more patients, bed rest is increased in patients who remain in the hospital for a long time, resulting in increased morbidity and even increased mortality. Aim: The aim of this study is to investigate the role of nurses in the care of patients with dementia and in particular their role in the prevention of dementia. Materials and Methods: A review of the Greek and international literature in the electronic databases PubMed and GoogleScholar. The study material consisted of selected books and articles published mainly in the last 2 years and the material was collected after a detailed study of the relevant literature. The selection was made from books, articles, reviews, systematic studies. Restrictions were placed on the language of publication of the articles and only those published in Greek and English were used. Words used in search combinations were "ulcers / pressure ulcers", "nursing interventions", "prevention", "treatment". Results: Nurses have a central role in the prevention of pressure ulcers. However, in many countries there are a number of problems that prevent effective protection of patients from pressure ulcers. Indicatively described are the lack of training, the lack of awareness and knowledge on the subject, the understaffing, the hospital hours, the health policies, the access to appropriate equipment and resources and the lack of clinical support by a specialist. Conclusions: The role of the nurse is multifaceted in the management of pressure ulcers. In any case, nurses must have the appropriate knowledge and skills and be mobilized at the clinical level to prevent the issue of pressure ulcers. en
heal.advisorName Ματσούλη, Λευκοθέα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 86
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics