Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (VAP) : Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και τη φροντίδα ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βούβαλης, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2022-03-03T09:54:33Z
dc.date.available 2022-03-03T09:54:33Z
dc.date.issued 2022-03-03
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13290
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα el
dc.subject Μονάδα Εντατικής Θεραπείας el
dc.title Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (VAP) : Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και τη φροντίδα ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2022
heal.bibliographicCitation Βούβαλης, Κ., 2022. Πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (VAP) : Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και τη φροντίδα ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή Ως πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα [ventilator associated pneumonia (VAP)], ορίζεται η πνευμονία που εκδηλώνεται τουλάχιστον 48 ώρες μετά την ενδοτραχειακή διασωλήνωση και την έναρξη του μηχανικού αερισμού ενός ασθενή, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις πνευμονίας κατά τη στιγμή της διασωλήνωσης. Αποτελεί μια πολύπλοκη νόσο όπου ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη και τη θεραπεία είναι καταλυτικός. Σκοπός Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση και παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών μελετών και βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαχείριση της VAP στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας [ΜΕΘ]. Υλικό και Μέθοδος Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed, χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των λέξεων – κλειδιών "ventilator associated pneumonia", nurs*, intensive care, prevention, management και knowledge. Το τελικό δείγμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν 14 επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα τη χρονική περίοδο 2011- 2020. Αποτελέσματα Η σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία αναδεικνύει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του προβλήματος και τον ιδιαίτερο ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού στην πρόληψη και διαχείριση της VAP, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη εφαρμογής των μέτρων πρόληψης. Μέσα από τη βιβλιογραφία που ανασκοπήθηκε διαφαίνεται ότι η πρόληψη αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας για τη διαχείριση της VAP. Ωστόσο τα επίπεδα γνώσης και συμμόρφωσης των νοσηλευτών σε μέτρα πρόληψης της VAP φάνηκε να ποικίλλουν. Συμπεράσματα Η πρόληψη της VAP αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας για τους επιστήμονες νοσηλευτές στις ΜΕΘ. Ωστόσο απαιτούνται συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών για τη διαχείριση της VAP και περαιτέρω ερευνητικές μελέτες για τη δημιουργία παρεμβάσεων που προάγουν την αποτελεσματική νοσηλευτική διαχείριση της. el
heal.abstract Introduction [Ventilator-associated pneumonia (VAP)] is defined as pneumonia that occurs at least 48 hours after intratracheal intubation and the onset of mechanical ventilation in a patient, with no signs of pneumonia at the time of intubation. It is a complex disease and the role of the nurse in the prevention and treatment of VAP is catalytic and important. Aim In the present work, through scientifically substantiated studies and literature, the management of VAP in the Intensive Care Unit [ICU] is reviewed. Methodology A bibliographic research was performed in the electronic database PubMed, using combinations of the keywords "ventilator associated pneumonia", nurs*, intensive care, prevention, management, knowledge. The final sample of the present study consisted of 14 scientific articles published in English during the period 2011-2020. Results The modern research literature highlights the size and complexity of the problem and the spal role of the nursing staff in the prevention and management of VAP, emphasizing the need to apply prevention measures. The reviewed literature shows that prevention is a top priority for VAP management. However, the levels of knowledge and compliance of nurses regarding VAP prevention measures seemed to vary. Conclusion The prevention of VAP is a top priority goal for nurse scientists who work in ICUs. However, continuing training of nurses is required for the management of VAP and further research studies are needed to create interventions that promote its effective nursing management en
heal.advisorName Λαΐου, Ελπινίκη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 73
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics