Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην παρηγορητική φροντίδα ασθενών με χρόνια αποφρακτική πενυμονοπάθεια (ΧΑΠ)

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καϊμάκη, Παναγιώτα el
dc.date.accessioned 2022-02-07T12:16:07Z
dc.date.available 2022-02-07T12:16:07Z
dc.date.issued 2022-02-07
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13216
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) el
dc.subject ΧΑΠ και νοσηλευτικός ρόλος el
dc.subject ΧΑΠ και παρηγορητική φροντίδα el
dc.title Ο νοσηλευτικός ρόλος στην παρηγορητική φροντίδα ασθενών με χρόνια αποφρακτική πενυμονοπάθεια (ΧΑΠ) el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Καϊμάκη, Π. 2021. Ο νοσηλευτικός ρόλος στην παρηγορητική φροντίδα ασθενών με χρόνια αποφρακτική πενυμονοπάθεια (ΧΑΠ). Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Η ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) είναι μια χρόνια ασθένεια των πνευμόνων, η οποία διαταράσσει σημαντικά τη φυσιολογική λειτουργία τους. To 2019 αποτέλεσε την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην παρηγορητική φροντίδα των ασθενών που βρίσκονται στα τελικά στάδια της ΧΑΠ είναι πολύ σημαντικός καθώς συμβάλλει στην ικανοποίηση αναγκών τους, την ανακούφιση των συμπτωμάτων τους αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής τους ζωής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου του νοσηλευτή στην παρηγορητική φροντίδα ασθενών με ΧΑΠ και την υποστήριξη των φροντιστών τους. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Το υλικό της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν επιλεγμένα βιβλία και άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Για την ηλεκτρονική αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμούς οι λέξεις κλειδιά “Palliativecare”, “COPD” και “nurs*”. Το τελικό δείγμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν 12 επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα μεταξύ των ετών 2015-2019. Αποτελέσματα: Υπάρχουν πολλά προγράμματα παρηγορητικής φροντίδας για την ΧΑΠ, χωρίς όμως να υπάρχει ένα μοντέλο που η εφαρμογή του να είναι καθολική. Από τη σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία προκύπτει η ανάγκη για ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της ασθένειας, που περιλαμβάνει τις φυσικές, κοινωνικές και πνευματικές διαστάσεις της νόσου και όχι μόνο την ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη των ασθενών. Συμπεράσματα: Η παρηγορητική φροντίδα μέσα από τις νοσηλευτικές πρακτικές βοηθάει σημαντικά στη βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής όσο και της διαχείρισης της ασθένειας των ασθενών με ΧΑΠ αλλά και των φροντιστών τους. Είναι σημαντικό οι νοσηλευτές που παίρνουν μέρος στην παρηγορητική αυτή φροντίδα να είναι πλήρως καταρτισμένοι με κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται στις ανάγκες φροντίδας των ασθενών και των φροντιστών τους. el
heal.abstract Introduction: COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is a chronic disease of the lungs, which disrupts severely their normal function .In 2019 it was the third most common cause of death worldwide. The role of the nurse in the palliative care of patients who are in the final stages of COPD is very important, as it contributes to the satisfaction of their needs, the relief of their symptoms and the improvement of the quality of their daily life. Aim: The purpose of this work was to investigate the role of the nurse in the palliative care of COPD patients and the support of their caregivers. Methodology: Greek and international scientific literature was searched in the PubMed electronic database. The material of the present work consisted of selected books and articles published in English and Greek. The keywords “Palliative care”, “COPD” and “nurse *” were used in combinations to conduct the electronic search. The final sample of the literature review of the present work consisted of 12 scientific articles published in English during the years 2015-2019. Results: There are many palliative care programs for COPD, but there is no one-size-fits-all model. The modern research literature denotes a need for a holistic approach to manage the disease, which should take into consideration the physical, social and spiritual dimensions of the disease and not just the psychological and emotional support of patients. Conclusions: Palliative care through nursing practices helps significantly in improving both the quality of life and the disease management of COPD patients and their caregivers. It is important that nurses taking part in palliative care are fully trained in appropriate skills so that they can focus on the care needs of their patients and carers. en
heal.advisorName Λαΐου, Ελπινίκη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 54
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics