Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οι ψηφιακές εφαρμογές ως εργαλεία στην οργάνωση και διοίκηση των οργανισμών υγείας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Λύγκουρη, Ελένη el
dc.date.accessioned 2021-10-12T05:45:19Z
dc.date.available 2021-10-12T05:45:19Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/13077
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Οργάνωση και διοίκηση υγείας el
dc.title Οι ψηφιακές εφαρμογές ως εργαλεία στην οργάνωση και διοίκηση των οργανισμών υγείας. el
dc.title Digital applications as tools in the organization and management of health organization. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0708 el
heal.classification Νοσοκομεία -- Οργάνωση και διοίκηση el
heal.classification Νοσοκομεία -- Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-09
heal.bibliographicCitation Λύγκουρη, Ε., 2021. Οι ψηφιακές εφαρμογές ως εργαλεία στην οργάνωση και διοίκηση των οργανισμών υγείας. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Εισαγωγή:Τα συστήματα υγείας εξελίσσονται συνεχώς, ώστε να προσαρμόζονται στις επιδημιολογικές, δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτή η προσαρμοστικότητα χρησιμοποιεί ως εργαλεία τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας. Η άσκηση της διοίκησης σε ένα περιβάλλον ψηφιακής αλληλεπίδρασης απαιτεί συνεργασία και συντονισμό μέσω της 5 αποτελεσματικής ηγεσίας, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Σκοπός:Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτά παρουσιάζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Υλικό και μέθοδος:Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας, με έμφαση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και GoogleScholar. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, δημοσιευμένα κυρίως την τελευταία δεκαετία. Αποτελέσματα: Η ψηφιοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν τις σύγχρονες τάσεις στην εξέλιξη της υγείας στο ψηφιακό επίπεδο (e-Health). Η παροχή υπηρεσιών υγείας ακολουθεί τις παραπάνω τάσεις. Οι βασικές συνιστώσες της παροχής φροντίδας (διάγνωση και θεραπεία), αλλά και οι επικουρικές διεργασίες ακολουθούν την τάση της ψηφιοποίησης. Ενδεικτικά περιγράφονται τα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η ηλεκτρονική παραπομπή, η τηλε-ιατρικήκαι οιδιαδικτυακέςδιαβουλεύσεις, ο εφοδιασμός νοσοκομειακού φαρμακείου και το σύστημα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων. Συμπεράσματα: Οι ψηφιακές εφαρμογές αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία για την οργάνωση και διοίκηση μιας μονάδας υγείας και επιβάλλεται η γνώση αυτών των εφαρμογών σε βάθος, ώστε να ασκείται μια αποτελεσματική διοίκηση. el
heal.abstract Background: Health systems are constantly evolving to adapt to epidemiological, demographic and social changes. This adaptability uses the applications of modern technology as tools. The management in a digital interaction environment requires collaboration and coordination through 6 effective leadership, human resource management and utilization of digital systems offered by modern technology. Aim: The present work aims at the documented presentation of the above data, based on the results of the research, as they are presented in the modern literature. Materials and methods: A review of the Greek and international literature, with emphasis on the electronic databases PubMed and Google Scholar. The study material consisted of selected articles in English and Greek, published mainly in the last decade. Results: Digitization and digital transformation are the current trends in the evolution of health at the digital level (e-Health). The provision of health services follows the above trends. The basic components of care delivery (diagnosis and treatment), but also the ancillary processes follow the trend of digitization. Examples include hospital information systems, electronic health records, electronic prescriptions, electronic referrals, telemedicine and online consultations, hospital pharmacy supplies and the clinical decision support system. Conclusions: Digital applications are now key tools for the organization and management of a health unit and knowledge of these applications is required in depth, in order to exercise effective management. en
heal.advisorName Κόλιας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 68
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics