Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα. Απόψεις εμπλεκομένων φορέων του Ν. Ηρακλείου Κρήτης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σταματάκης, Εμμανουήλ el
dc.contributor.author Μάλλιου, Όλγα el
dc.date.accessioned 2021-06-04T06:41:04Z
dc.date.available 2021-06-04T06:41:04Z
dc.date.issued 2021-06-04
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12744
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φοροδιαφυγή el
dc.subject Φοροαποφυγή el
dc.subject Παραοικονομία el
dc.subject Τax evasion en
dc.subject Τax evasion en
dc.subject Ιnformal economy en
dc.title Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα. Απόψεις εμπλεκομένων φορέων του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. el
dc.title Causes of tax evasion and tax avoidance in Greece. Views of people involved from the prefecture of Crete Heraklion. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0683 el
heal.classification Οικονομική έρευνα -- Ελλάδα el
heal.classification Φοροδιαφυγή -- Ελλάδα el
heal.classification Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες -- 21ος αιώνας el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021
heal.bibliographicCitation Σταματάκης, Ε., 2021. Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα. Απόψεις εμπλεκομένων φορέων του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα έχει αποδειχτεί ό,τι είναι μια από τις χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής με αποτέλεσμα η οικονομία της να καταρρέει με την πάροδο του χρόνου. Η πτυχιακή εργασία αυτή έχει σκοπό την έρευνα των αιτιών της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στον Νομό Ηράκλειο00υ Κρήτης η οποία διεξάχθηκε στους εκάστοτε φορείς, ερ0αζομένων σε ΟΤΑ (δήμους, περιφέρειες), των εκπαιδευτικών και ιδιωτικών υπαλλήλων(τραπεζικών). Για να βγει εις πέρας η έρευνα για την πτυχιακή εργασία χρειάστηκε η βοήθεια ενός ερωτηματολογίου, όπου συμπληρώθηκε από εμπλεκόμενους φορείς του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και σε δεύτερο σκέλος η έρευνα σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφόρων εφημερίδων, βιβλίων και ερευνών. Ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο γενικός ορισμός της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και παραοικονομίας καθώς και η ιστορική αναδρομή τους. Έπειτα στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Αναφέρονται και αναλύονται οι αιτίες ύπαρξης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, οι συνέπειες όπου τις χαρακτηρίζουν καθώς και οι ομοιότητες και διαφορές τους. Τέλος γίνεται η σύγκριση του προβλήματος της Ελλάδος σε σχέση με άλλες χώρες. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις αιτίες ύπαρξης της παραοικονομίας, για τις συνέπειες της εάν χρίζουν θετικές ή αρνητικές και η ιστορική αναδρομή της. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας, ο σκοπός και πώς συλλέχθηκαν τα δεδομένα για την πραγματοποίηση της. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα και παρατίθενται και τα ανάλογα συμπεράσματα. el
heal.abstract One of the biggest problems that Greece has to face is the problem of tax evasion and tax avoidance. According to studies conducted in Greece, it has proven to be one of the countries with the highest number of tax evasion and avoidance, with the result that its economy collapses over time. This dissertation aims to investigate the causes of tax evasion and tax avoidance in the Prefecture of Heraklion, Crete, which was conducted in the respective bodies, employees in local authorities (municipalities, regions), teachers and private employees (banking). In order to complete the research for the dissertation, a questionnaire was needed, which was completed by stakeholders of the Prefecture of Heraklion, Crete and in the second part the research in combination with the bibliographic review of various newspapers, books and research. Starting from the first chapter, the general definition of tax evasion, tax avoidance and informal economy is developed as well as their historical background. Then in the second chapter an analysis of tax evasion and tax avoidance is made. The causes of tax evasion and tax avoidance are mentioned and analyzed, the consequences where they characterize them as well as their similarities and differences. Finally, the problem of Greece is compared with other countries. The third chapter discusses the causes of the shadow economy, its consequences whether they need positive or negative and its historical background. The fourth chapter presents the methodology of the research, the purpose and how the data were collected for its realization. The fifth and last chapter analyzes the results obtained from the research and presents the corresponding conclusions. en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName Τσιλιγιάννη, Κωνσταντίνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 64
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics