Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Το νέο φορολογικό έντυπο (οικονομικών στοιχείων) Ε3 και η συμβολή του στον εντοπισμό φορολογητέας ύλης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βλάχου, Βασιλική el
dc.date.accessioned 2021-05-26T08:33:56Z
dc.date.available 2021-05-26T08:33:56Z
dc.date.issued 2021-05-26
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/12734
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Έντυπο Ε3 el
dc.subject Φορολογητέα ύλη el
dc.subject Form E3 en
dc.subject Taxable material en
dc.title Το νέο φορολογικό έντυπο (οικονομικών στοιχείων) Ε3 και η συμβολή του στον εντοπισμό φορολογητέας ύλης. el
dc.title The new E3 form and its contribution to the dedection of taxable income en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0679 el
heal.classification Επιχειρήσεις -- Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2021-04-14
heal.bibliographicCitation Βλάχου, Β., 2021. Το νέο φορολογικό έντυπο (οικονομικών στοιχείων) Ε3 και η συμβολή του στον εντοπισμό φορολογητέας ύλης. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι το νέο φορολογικό έντυπο (οικονομικών στοιχείων) Ε3 και η συμβολή του στον εντοπισμό φορολογητέας ύλης.Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται εισαγωγικά στοιχεία για το έντυπο Ε3, όπως τι είναι το έντυπο, από ποιους και πότε υποβάλλεται, καθώς και πως συμπληρώνεται.Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το έντυπο σύμφωνα με το νόμο 4308/2014. Αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου, καθώς και οι αναλυτικοί πίνακες του εντύπου.Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι πίνακες που υπάρχουν στο νέο έντυπο Ε3, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1044/2018.Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των δύο εντύπων αποτελούν αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου.Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η συμβολή του εντύπου Ε3στους φορολογικούς ελέγχους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, καθώς και οι φορολογικοί έλεγχοι που διενεργούνται στις επιχειρήσεις.Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα συμπληρωμένο έντυπο από μια Ανώνυμη Εταιρία, ως μελέτη περίπτωσης, ενώ υπάρχει διασύνδεση με τα στοιχεία που συμβάλλουν στον αποτελεσματικότερο φορολογικό έλεγχο.Τέλος, ακολουθούν τα απαραίτητα από την παρούσα πτυχιακή εργασία, συμπεράσματα. el
heal.abstract The aim of this thesis is the new tax form (financial data) E3 and its contribution to the identification of taxable amount.The first chapter includes introductory information for Form E3, such as what the formis, when and whom it is submittedby, and how it is filled out.In the second chapter, the form is analyzed according to law 4308/2014. There,are also given,the scope of the law, as well as the detailed tables of the form.The third chapter analyzes the tables in the new E3 form, according to POL 1044/2018.The subject of the fourth chapter is the similarities and differences between the two forms.In the fifth chapter, is presented the contribution of form E3 to tax audits. In particular, the basic methods for determining the taxable amount,are presented, as well as the tax audits carried out in companies.The sixth chapter presents a completed form from a S.A., as a case study, while there is a link to the data that contribute to the most effective tax audit.Finally, the necessary conclusions ofthis thesis are included there. en
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Τάσιος, Στέργιος el
heal.committeeMemberName Φασούλας, Μάριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 73
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics