Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Διαχείριση - χειραγώγηση των κερδών με τη χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας ΔΛΠ 12) – Εμπειρική προσέγγιση σε εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γεωργούλα, Χριστίνα el
dc.date.accessioned 2020-11-05T12:06:57Z
dc.date.available 2020-11-05T12:06:57Z
dc.date.issued 2020-11-05
dc.identifier.uri https://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11810
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Xειραγώγηση κερδών el
dc.subject Αναβαλλόμενη φορολογία el
dc.subject Δεδουλευμένα el
dc.subject ΔΛΠ 12 el
dc.subject Φορολογία εισοδήματος el
dc.subject Earnings management en
dc.subject Deferred Tax en
dc.subject Accruals en
dc.subject IAS 12 en
dc.subject Income tax en
dc.title Διαχείριση - χειραγώγηση των κερδών με τη χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας ΔΛΠ 12) – Εμπειρική προσέγγιση σε εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις. el
dc.title Empirical investigation of the existance of correlation betwwen earnings management and deferred taxation (I.A.S.12). en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0212 el
heal.classification Επιχειρήσεις -- Φορολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-10
heal.bibliographicCitation Γεωργούλα, Χ., 2020. Διαχείριση - χειραγώγηση των κερδών με τη χρήση της αναβαλλόμενης φορολογίας ΔΛΠ 12) – Εμπειρική προσέγγιση σε εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Οι αλλαγές του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι δημιούργησαν την ανάγκη ανάπτυξης ενιαίων λογιστικών κανόνων και προτύπων, μέσω των οποίων επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η ακριβοδίκαιη, αμερόληπτη και πραγματική απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και επίδοσης των επιχειρήσεων. Το ύψος και η ποιότητα των κερδών θεωρείται από πολλούς μελετητές ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία μέτρησης της απόδοσης της επιχείρησης, καθώς και της παρούσας αξίας των μελλοντικών κερδών της. Εντούτοις, τα τεράστια οικονομικά σκάνδαλα και οι διαπιστώσεις πως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την «διαχείριση κερδών» (earnings management) γεννούν αμφιβολίες και μειώνουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ). Η πληροφόρηση που απορρέει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως και τα από τα κέρδη της επιχείρησης, μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένα αντικειμενικό μέτρο της οικονομικής πραγματικότητάς της. Αυτό φαίνεται να αποδίδεται κυρίως στην χρήση υποκειμενικών λογιστικών εκτιμήσεων αλλά και στην κατά το δοκούν εφαρμογή λογιστικών πολιτικών από τις διοικήσεις. Στην παρούσα εργασία, λαμβάνοντας ως βάση την θεωρία του «earnings management», επιχειρείται η εμπειρική διερεύνηση της ύπαρξης διαχείρισης των κερδών σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρήσεις, κατά την περίοδο 2005-2019. Γίνεται χρήση της προσέγγισης των κατανομών συχνοτήτων της μεταβολής των κερδών και της προσέγγισης των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων, καθώς και της Αναβαλλόμενης Φορολογίας, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (ΔΛΠ 12). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται σε κατανομές συχνοτήτων και στα μοντέλα Jones και modified Jones κατά Dechow et al.(1995). Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτουν αποδείξεις πρακτικών earnings management, καθώς παραβιάζεται η υπόθεση της κανονικότητας συχνότητας κερδών. Ωστόσο, από τις παλινδρομήσεις ο αναβαλλόμενος φόρος δεν φαίνεται να αποτελεί στατιστικά σημαντική μεταβλητή προσδιορισμού δραστηριοτήτων διαχείρισης των κερδών. el
heal.abstract The changes in global finance have created a need to develop uniform accounting rules and standards, through which is intended to ensure a fair, impartial and true reporting of a business’s financial situation and performance. Many scholars consider the amount and quality of profits as one of the most effective tools for measuring the performance of the enterprise, as well as the present value of its future profits. However, reports of huge financial scandals and findings that companies use "earnings management" raise doubts and reduce stakeholders’ confidence in International Financial Reporting Standards (IFRS / IAS). The information resulting from the financial statements, as well as from the profits of the company, may not necessarily be an objective measure of its financial reality. This seems to be mainly due to the use of subjective accounting estimates but also to the inconsistent application of accounting policies by administrations. Underpinned by the theory of earnings management, this paper will attempt an empirical investigation of the existence of profit management in companies listed on the Athens Stock Exchange, for the period 2005-2019. The approach of the frequency distributions of the change of profits and the approach of the discretionary accruals, as well as the Deferred Taxation, are used, per to the International Accounting Standard 12 (IAS 12). The paper uses the methodology based on frequency distributions and the Jones and modified Jones, according to Dechow et al. (1995), models. The results of the study present evidence of earnings management, as the assumption of the regularity of profits frequencies is violated. However, the regressions show that deferred tax is not a statistically significant variable in determining profit management activities. en
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Τάσιος, Στέργιος el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοιοκονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 92
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics