Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οι διαφορές του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσαρού, Όλγα el
dc.date.accessioned 2020-10-01T11:24:30Z
dc.date.available 2020-10-01T11:24:30Z
dc.date.issued 2020-10-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11647
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εύλογη αξία el
dc.subject Επιμέτρηση el
dc.subject Απομείωση el
dc.subject Λογιστική τυποποίηση el
dc.subject Fair value en
dc.subject Measurement en
dc.subject Impairement en
dc.subject Accounting standardization en
dc.title Οι διαφορές του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων el
dc.title Differences between Hellenic General Chart of Accounts and Greek Accounting Standards en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -FIN-A/A 0635 el
heal.classification Λογιστική -- Πρότυπα el
heal.classification Accounting -- Standards en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09
heal.bibliographicCitation Κατσαρού, Ό. 2020. Οι διαφορές του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Η παρούσα εργασία αφορά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κοινά σημεία και διαφορές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αντικείμενο της εργασίας είναι η ενασχόληση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η μελέτη της σχέσης που έχουν μεταξύ τους αλλά και οι σημαντικότερες διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια σύγκριση και αναφορά σε ότι αφορά τα στοιχεία τους και την εφαρμογή τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η μεταξύ τους σχέση, κυρίως όμως, να παρουσιαστούν οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και την σημασία της εφαρμογής αυτής για τις επιχειρήσεις. Η εργασία ξεκινά με την εξέλιξη της λογιστικής και την φιλοσοφία πίσω από την εξέλιξη και τις αλλαγές στη λογιστική. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αλλαγές στη λογιστική και οι διαφορές στα λογιστικά πρότυπα δεν είναι μια αυθαίρετη και υποκειμενική διαδικασία, αλλά προκύπτει ως συνέπεια από την επίδραση αντικειμενικών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί που συμβάλλουν στην εξέλιξη της λογιστικής είναι είτε εξωγενείς είτε η λογιστική εξέλιξη είναι αυτόνομη υπακούοντας στους δικούς της εσωτερικούς νόμους. Η εργασία παρουσιάζει μια εισαγωγή στις έννοιες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και των ορισμών που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και της δομής και των πεδίων εφαρμογής των. Επίσης στέκεται στις ανάγκες και τις συνέπειες των αλλαγών που εισάγουν τα ΕΛΠ. Στην συνέχεια επιχειρείται μια σύγκριση των πρακτικών μεθόδων εφαρμογής στις επιχειρήσεις και στην συνέχεια, η εργασία, επικεντρώνεται στις διαφορές μεταξύ του ΕΓΛΣ και των ΕΛΠ και στην σημασία των διαφορών αυτών για τις επιχειρήσεις, από λογιστική και φορολογική άποψη. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε νέες έννοιες που εισάγονται με τα ΕΛΠ, όπως η εύλογη αξία, η απομείωση παγίων, και η ανακτήσιμη αξία. el
heal.abstract The present work concerns the Greek General Chart of Accounts (or Hellenic General Chart of Accounts) commonalities and differences with the Greek Accounting Standards. The object of the work is to deal with the Greek Accounting Standards and to study the relationship between them and the most important differences that arise from their application. In the present work a comparison and reference is attempted in terms of their properties and their application by Greek companies. The purpose of this paper is to examine the relationship between them, but mainly to present the differences that arise from the application of Greek Accounting Standards and the importance of this application for companies. The work begins with the evolution of accounting and the philosophy behind the evolution and changes in accounting. This is important because it should be understood that changes in accounting and differences in accounting standards are not an arbitrary and subjective process but arise as a consequence of the influence of objective factors. These factors that contribute to the evolution of accounting are either exogenous or accounting evolution is autonomous by obeying its own internal laws. The paper presents an introduction to the concepts of Greek Accounting Standards (GAS) and the definitions used as well as their structure and scope. It also stands on the needs and consequences of the changes introduced by the GAS. Then a comparison is made of the practical methods of application in companies and then the work focuses on the differences between the HGCA and the GAS and the importance of these differences for companies, from an accounting and tax point of view. Also, special emphasis is given to new concepts introduced with the GAS, such as fair value, impairment of fixed assets, and recoverable value en
heal.advisorName Αρνής, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Κόλιας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 104
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics