Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ανίχνευση Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας σε τυπικό ενήλικο πληθυσμό με χορήγηση του AQ και του RAADS-14.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπραούση, Ηλιάνα el
dc.contributor.author Στερνάκα, Φανή el
dc.contributor.author Τζίμα, Ελένη el
dc.date.accessioned 2020-10-01T05:38:14Z
dc.date.available 2020-10-01T05:38:14Z
dc.date.issued 2020-10-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11633
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αυτισμός el
dc.subject Σύνδρομο Asperger el
dc.subject Ερωτηματολόγιο AQ el
dc.subject Ερωτηματολόγιο RAADS-14 Screen el
dc.title Ανίχνευση Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας σε τυπικό ενήλικο πληθυσμό με χορήγηση του AQ και του RAADS-14. el
dc.title Screening High Function Autism in typical adult population using AQ and RAADS-14 questionnaires en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09
heal.bibliographicCitation Μπραούση, Η., Στερνάκα, Φ.,& Τζίμα, Ε., 2020. Ανίχνευση Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας σε τυπικό ενήλικο πληθυσμό με χορήγηση του AQ και του RAADS-14. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της πιλοτικής εργασίας είναι να εφαρμοστούν δύο ερωτηματολόγια για τον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας σε ενήλικο πληθυσμό της Ελλάδας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν το AQ και το RAADS-14 Screen, προκειμένου να γίνουν εύχρηστα εργαλεία όχι μόνο για τους ειδικούς αλλά και για εκείνους που δεν έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση στον τομέα. Ειδικότερα, μέσω της σύγκρισής τους, θελήσαμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα αυτών των ερωτηματολογίων,-που αποτελούν σύντομα εργαλεία ελέγχου για σημαντικές πτυχές του αυτισμού-ελπίζοντας να αποτελέσει έναυσμα για περεταίρω εξέταση. Μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν, αρχικά, η διαμόρφωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας που περιείχε και τα δύο ερωτηματολόγια και, έπειτα, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ίδιους τους ενήλικες. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός του ερωτηματολογίου ήταν 479 άτομα και για τα δύο ερωτηματολόγια. Τέλος, ακολούθησε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του κάθε ερωτηματολογίου ξεχωριστά και σε δεύτερο χρόνο η σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων μεταξύ τους. Αποτελέσματα: Οι συγκρίσεις έγιναν μεταξύ των φύλων και των βαθμολογιών μεταξύ των δύο τεστ όπου έδειξαν σχεδόν αναμενόμενες διαφορές. Παρατηρήθηκε ότι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες έχουν πιο υψηλό μέσο όρο απαντήσεων στις πιο πολλές ερωτήσεις στο RAADS-14 ενώ στο AQ είχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Η αξιοπιστία του ερωτηματολόγιου ήταν ικανοποιητικά αποδεκτή στην ελληνική μεταφρασμένη του έκδοση (a Cronbach= .723) και η εσωτερική συνοχή ήταν ισχυρή. Συζήτηση: Τα άτομα της έρευνας συμπλήρωσαν συνολικά 64 σύντομα ερωτήματα σχετικά με το πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την συμπεριφορά τους. Οι τομείς που ελέγχθηκαν αφορούν τον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας καθώς και άλλες διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Συμπεράσματα: Τα ερωτηματολόγια αυτά θα πρέπει να δοθούν σε μεγαλύτερο πληθυσμό προκειμένου να σταθμιστούν στα ελληνικά δεδομένα. Τέλος, τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αποτελούν εργαλεία ανίχνευσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη διάγνωση του αυτισμού. el
heal.abstract Purpose: The purpose of this pilot project is to implement two questionnaires for high-functioning autism in the adult population of Greece. Specifically, the AQ and the RAADS-14 Screen were used, in order to become easy-to-use tools not only for specialists but also for those who do not have special training in the field. In more detail, by comparing them, we wanted to enhance the reliability and validity of these questionnaires, -which are screening tools for important aspects of autism- hoping to trigger a further examination. Method: The method followed was, first, the configuration of an electronic form containing both questionnaires and then the completion of the questionnaire by the adults themselves. Specifically, the population of the questionnaire was 479 individuals for both questionnaires. Finally, the results of each questionnaire were assessed separately and then in comparison. Results: The comparisons were made between the sexes and the scores between the two tests and showed almost expected differences. It was observed that men compared to women have a higher average of answers to the most questions in RAADS-14 and in AQ they had the highest scores. The reliability of the questionnaire was also satisfactorily accepted in its Greek translated version (aCronbach = .723) and the internal consistency was strong Discussion: Individuals completed a total of 64 short questions about the subjective perception of their behavior. Conclusions: These questionnaires should be given to a larger population in order to be standardized in the Greek population. Finally, these questionnaires are detection tools and cannot be used to fully diagnose autism. en
heal.advisorName Παπαδοπούλου, Σουλτάνα el
heal.committeeMemberName Ζιάβρα, Ναυσικά el
heal.committeeMemberName Σιαφάκα, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Παπαδοπούλου, Σουλτάνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 105 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics