Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αποτίμηση ακινήτων σε συνθήκες κρίσης και χρηματοοικονομικές αναφορές σύμφωνα με τα IFRS

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γιαννουλάτος, Ευάγγελος el
dc.date.accessioned 2020-07-31T10:58:21Z
dc.date.issued 2020-07-31
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11507
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ακίνητα el
dc.subject Αγορά ακινήτων el
dc.subject Εύλογη αξία el
dc.subject Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα el
dc.subject Ανάλυση el
dc.subject Real estate en
dc.subject Real estate market en
dc.subject Fair value en
dc.subject International Accounting Standards en
dc.subject Analysis en
dc.title Αποτίμηση ακινήτων σε συνθήκες κρίσης και χρηματοοικονομικές αναφορές σύμφωνα με τα IFRS el
dc.title Valuation of real estate under crisis conditions and financial reporting under IFRS en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -MAF- Α/Α 0204 el
heal.classification Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα el
heal.classification Ακίνητη περιουσία -- Εκτίμηση el
heal.classification Ακίνητη περιουσία, Φορολογία της el
heal.dateAvailable 2021-01-30T22:00:00Z
heal.language el
heal.access embargo
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-11
heal.bibliographicCitation Χύτης, Ε., 2019. Αποτιμητική ακινήτων σε συνθήκες κρίσης και χρηματοοικονομικές αναφορές σύμφωνα με τα IFRS. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας αποτελεί βασική αρχή για όλες τις επιχειρήσεις. Η γη και η ιδιοκτησία είναι παράγοντες παραγωγής και όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, η αξία της γης πηγάζει από τη χρήση την οποία κατέχει και που με τη σειρά της εξαρτάται από τη ζήτηση (και την προσφορά) του προϊόντος που παράγεται. Η αποτίμηση, στην απλούστερη μορφή της, είναι ο προσδιορισμός του ποσού για τον οποίο η περιουσία θα μπορεί να ρευστοποιηθεί πλήρως σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται η αποτίμηση, οι οποίοι μπορεί να αφορούν αποτιμήσεις για αγορά και πώληση, μεταβίβαση, εκτίμηση φόρου, απαλλοτρίωση, κληρονομιά ή διακανονισμό ακινήτων, επενδύσεις και χρηματοδότηση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλυθούν αρχικά οι μέθοδοι αξιολόγησης ακινήτων βάσει της εύλογης αξίας και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Στη συνέχεια η εργασία διερευνά και αναλύει τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων. Διαπιστώνεται ότι η εύλογη αξία των ακινήτων των περισσότερων υπό ανάλυση επιχειρήσεων, επηρεάστηκε αρνητικά κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τέλος, μέσω της ανάλυσης διαφαίνεται ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν εφάρμοσε πλήρως τα προβλεπόμενα διεθνή λογιστικά πρότυπα που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα. el
heal.abstract Real estate valuation is a key principle for all businesses. Land and ownership are factors of production and, as with any other asset, the value of land flows from the use in which it is imported and which in turn depends on the demand (and supply) of the product produced. Valuation, in its simplest form, is the determination of the amount for which the property will be realized and completed on a specific date. There are several reasons why valuation is required, which may include valuations for purchase and sale, transfer, tax assessment, expropriation, inheritance or settlement of real estate, investment and financing. The purpose of this work is to first analyze the methods of valuation based on fair value and IFRS. Subsequently, the work investigates the biggest companies in the real estate market. It is found that the fair value of most of the companies under analysis was negatively affected during the financial crisis. Finally, the analysis shows that the majority of companies did not fully apply the international accounting standards related to real estate investments and properties. en
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Τάσιος, Στέργιος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος *
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 230
heal.fullTextAvailability false
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics