Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ελληνική οικονομία: Οι επιπτώσεις των capital controls σε τράπεζες και επιχειρήσεις

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδημητρίου, Μαρία el
dc.date.accessioned 2019-11-15T10:51:07Z
dc.date.available 2019-11-15T10:51:07Z
dc.date.issued 2019-11-15
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10562
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Έλεγχοι κεφαλαίων el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.subject Ελληνικό τραπεζικό σύστημα el
dc.subject Ελληνικές επιχειρήσεις el
dc.subject Capital controls en
dc.subject Financial crisis en
dc.subject Greek banking system en
dc.subject Greek businesses el
dc.title Ελληνική οικονομία: Οι επιπτώσεις των capital controls σε τράπεζες και επιχειρήσεις el
dc.title Greek economy: The impact of capital controls on banks and businesses en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΜΑF -- Α/Α148 *
heal.classification Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες el
heal.classification Greece -- Economic conditions en
heal.classification Χρηματοοικονομικές κρίσεις--Ελλάδα el
heal.classification Financial crices--Greece el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-11-12
heal.bibliographicCitation Παπαδημητρίου, Μ., 2019. Ελληνική oικονομία: οι επιπτώσεις των capital controls σε τράπεζες και επιχειρήσεις. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Οι συνθήκες της οικονομίας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που ίσχυαν μέχρι πρότινος. Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή των capital controls τον Ιούνιο του 2015 επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονταν μέχρι τώρα οι συναλλαγές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει κατά πόσο οι αλλαγές αυτές επηρέασαν τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της οικονομίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και την οικονομική κρίση του 2008. Στη συνέχεια μελετώνται περιπτώσεις χωρών που επιβλήθηκαν έλεγχοι κεφαλαίων και γίνονται αναφορές σε διάφορες έρευνες. Παράλληλα, γίνεται περιγραφή της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και της πορείας αυτής μέχρι την απόφαση για την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων. Περιγράφονται οι νέες συνθήκες στις οποίες έπρεπε να προσαρμοστούν οι πολίτες, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί η διεξαγωγή της έρευνας. Η έρευνα διεξήχθη με χρήση ερωτηματολογίου το οποίο περιελάμβανε τρεις ενότητες και ακολουθεί στατιστική ανάλυση αυτού. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκε: α. η επίδραση των capital controls στο τραπεζικό σύστημα και κατά πόσο έτοιμοι ήταν γνωστικά οι υπάλληλοι των τραπεζών να αντιμετωπίσουν το μέτρο, β. η επίδραση των capital controls στην κατανάλωση και γ. αν η επιβολή των capital controls ήταν αναγκαία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι ήταν γνωστικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα νέα μέτρα και ότι το τραπεζικό σύστημα επηρεάστηκε σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν προβλήματα στις εισαγωγές καθώς επίσης και ότι αυξήθηκαν οι συναλλαγές με κάρτες. Τέλος, οι πολίτες δεν αντιμετώπισαν ψύχραιμα την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων, όμως η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας ήταν κρίσιμη γι’ αυτό και η επιβολή των capital controls ήταν αναπόφευκτη. el
heal.abstract The economic conditions in Greece in recent years are very different from those that used to exist. In particular, the imposition of capital controls in June 2015 brought about significant changes in the way transactions have been conducted so far. The purpose of the present study is to study the extent to which these changes have affected banks and businesses in Greece. It first refers to the evolution of the economy after World War II until the financial crisis of 2008. Subsequently, cases of countries that have been subject to capital controls are studied and references are made to various surveys. At the same time, the situation of the Greek economy and its course until the decision to impose capital controls is described. It describes the new conditions that citizens, banks and businesses had to adapt. Following is the investigation. The survey was conducted using a questionnaire consisting of three sections followed by a statistical analysis. Specifically, it was investigated: a. the impact of capital controls on the banking system and whether banks' employees were cognizant of the measure, b. the impact of capital controls on consumption; and c. if the imposition of capital controls was necessary. The results of the survey showed that bank employees were cognitively ready to deal with the new measures and that the banking system was affected in terms of how transactions were conducted. Moreover the results showed that there were problems with imports as well there was an increase in transactions that took place through cards. Finally, the citizens did not deal with the imposition of capital controls, but the situation of the Greek economy was critical, and that’s why the imposition of capital controls was inevitable. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 143 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics