Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Εμπειρική διερεύνηση της τυπολογίας των τουριστών της Περιφέρειας Ηπείρου

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νικολός, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2019-11-01T11:08:05Z
dc.date.available 2019-11-01T11:08:05Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10520
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τυπολογία Τουριστών el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Ειδικευμένο Μάρκετινγκ el
dc.subject Tourism Typology en
dc.subject Tourism en
dc.subject Specialized Marketing en
dc.title Εμπειρική διερεύνηση της τυπολογίας των τουριστών της Περιφέρειας Ηπείρου el
dc.title Experience investigation of the typology of tourists in Region of Epirus en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α162 *
heal.classification Τουρισμός el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10
heal.bibliographicCitation Νικολός, Ι., 2019. Εμπειρική διερεύνηση της τυπολογίας των τουριστών της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η μελέτη αυτή πραγματεύεται την καταγραφή της τυπολογίας των τουριστών της περιφέρειας Ηπείρου, δηλαδή δημογραφικά χαρακτηριστικά, δραστηριότητες, κίνητρα και τρόποι διασκέδασης των ερωτηθέντων, βασισμένα στα ευρήματα της έρευνας. Μέσω της πρωτογενούς έρευνας, η οποία πραγματοποιείται βάσει ερωτηματολογίων γίνεται σωστά η τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς σε πρώτη φάση και η στόχευση στην κατάλληλη υποαγορά τουριστών σε δεύτερη φάση, µε απώτερο σκοπό την κατάλληλη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και αξιοποίησης της τουριστικής ζήτησης. Στην εργασία παραθέτονται οι θεωρίες του τουρισμού, αναδεικνύονται σημαντικές παράμετροι σχετικά µε τα κίνητρα, τις ανάγκες και την αγοραστική συμπεριφορά των ταξιδιωτών της περιφερείας Ηπείρου. Συγκεκριμένα, γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του τουρισμού µέσα στο χρόνο και ορίζονται οι έννοιες του τουρισμού, της τυπολογιας των τουριστων και οι αρχές που διέπουν την επιστήµη του µάρκετινγκ, εστιάζοντας στο εξειδικευμένο µάρκετινγκ. Επιπλέον, γίνεται µία σύντοµη βιβλιογραφική επισκόπηση των πιο σηµαντικών εμπειρικών µελετών που σχετίζονται µε το θέµα της εργασίας. Καταγράφονται δηλαδή έργα άλλων µελετητών που έχουν αντιμετωπίσει το θέµα της τμηματοποίησης των τουριστών και τα αποτελέσµατα που κατέληξαν οι έρευνές τους. Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει τυχαίας δειγματοληψίας την περίοδο 01 Ιουνίου – 01 Ιούλιου 2019 είναι βασισμένη σε πρωτογενή στοιχεία, δηλαδή σε ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τουρίστες που επισκέφθηκαν την περιφέρεια Ηπείρου. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπεριλαβαίνει βασικές ερωτήσεις δηµογραφικού χαρακτήρα, όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, ετήσιο εισόδηµα, συνήθειές, τουριστικές επιλογές και συμπεριφοράς και ωφελείες από τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποίησαν κατά τη διαµονή τους στην περιφέρεια Ηπέιρου. Η επεξεργασία των ερωτήσεων διενεργείται µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος (spss 23) και τα γραφήματα με το πρόγραμμα (excel), σε πίνακες διπλής εισόδου και πίνακες κατανοµής συχνοτήτων του δείγματος. el
heal.abstract This study addresses the recording of touristic typology in the region of Epirus, namely demographic characteristics, activities, motivations and ways of entertaining the respondents, based on the findings of the research. The primary research, which is based on questionnaires, correctly segments the tourism market first and targets the appropriate sub-market, as a second stage, with the ultimate goal to create appropriate forecasting and exploiting models of tourism demand. The work outlines the theories of tourism, highlighting important parameters regarding the motivations, needs and purchasing behavior of Epirus travelers. Specifically, a brief overview of the evolution of tourism over time is given, defining the concepts of tourism, tourism typology and the principles governing the science of marketing, focusing on specialized marketing. In addition, a brief bibliographical overview of the most important empirical studies related to the topic of work is provided. That is to say, the works of other scholars who have dealt with the issue of tourist segmentation and the results of their surveys are recorded. The survey, which was conducted on the basis of random sampling in the period 01 June - 01 July 2019, is based on primary data, ie questionnaires completed by tourists visiting the region of Epirus. The survey questionnaire includes basic demographic questions, such as gender, age, level of education, annual income, habits, touristic choices and behavior, and the benefits of various activities they engaged in, during their accommodation in the Ipeirus region. The queries are processed using the statistical program (spss 23) and the graphs with the program (excel) in double-entry tables and sample frequency tables. en
heal.advisorName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Τάσιος, Στέργιος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 169 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics