Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Κλαδική ανάλυση των εταιρειών εμφιάλωσης της Ηπείρου

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τσαρακλημάνης, Λάμπρος el
dc.date.accessioned 2019-10-21T08:34:17Z
dc.date.available 2019-10-21T08:34:17Z
dc.date.issued 2019-10-21
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10472
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κλαδική ανάλυση el
dc.subject Χρηματοοικονομικοί δείκτες el
dc.subject Οριζόντια ανάλυση el
dc.subject Κάθετη ανάλυση el
dc.subject Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα el
dc.subject Sectoral analysis en
dc.subject Financial ratios en
dc.subject Horizontal analysis en
dc.subject Vertical analysis en
dc.subject Greek Accounting Standards en
dc.title Κλαδική ανάλυση των εταιρειών εμφιάλωσης της Ηπείρου el
dc.title Sectoral analysis of Epirus water bottling companies en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α151 *
heal.classification Χρηματοοικονομικές καταστάσεις el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10
heal.bibliographicCitation Τσαρακλημάνης, Λ.,2019.Κλαδική ανάλυση των εταιρειών εμφιάλωσης νερού της Ηπείρου.Μεταπτυχιακή εργασία.Πρέβεζα: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την κλαδική ανάλυση των εταιρειών εμφιάλωσης νερού της Ηπείρου. Για την πραγματοποίηση της έγινε ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ΒΙΚΟΣ Α.Ε. , ΖΑΓΟΡΙ Α.Β.Ε.Ε. και ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ Α.Ε. και η ανάλυση αφορά το χρηματοοικονομικό διάστημα 2008 έως 2017. Συμπεριλαμβάνει τους δείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, διαρθρώσεως κεφαλαίων & βιωσιμότητας καθώς και την κάθετη & οριζόντια ανάλυση. Τα στοιχεία για να συγκεντρωθούν οι αριθμοδείκτες και να γίνει η κάθετη & οριζόντια ανάλυση αντλήθηκαν από ισολογισμούς και από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης των επιμέρους εταιρειών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω του excel, χρησιμοποιώντας για τον υπολογισμό του κάθε δείκτη την ανάλογη μαθηματική εξίσωση και τα επιμέρους ποσά από τα οποία απαρτίζεται η εκάστοτε συνάρτηση και τα οποία εντοπίζουμε στους δημοσιευμένους ισολογισμούς και με την χρήση διαγραμμάτων μπορούμε να απεικονίσουμε παραστατικά την μεταβολή των οικονομικών μεγεθών στις χρήσεις που μας αφορούν . Από αυτά προβήκαμε στην εξαγωγή των συμπερασμάτων σε επίπεδο ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της κάθε εταιρείας σχετικά με το Ενεργητικό τους (Κυκλοφορούν & Πάγιο) , το Παθητικό τους (Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις) και Αποτελεσμάτων Χρήσης. Μέσω αυτών είδαμε την διαχρονική μεταβολή των δεικτών τους οποίους θέσαμε προς ανάλυση. Στην συνέχεια της εργασίας έγινε συγκριτική περιγραφή και ανάλυση των εταιρειών στην περιφέρεια της Ηπείρου, αλλά και συγκριτικά του κλάδου όπως τοποθετήθηκε στο μακροοικονομικό επίπεδο της Ελληνικής οικονομίας. el
heal.abstract This diploma thesis focuses on the sectoral analysis of the water bottling companies of Epirus. In order to carry out the analysis, the financial statements of VIKOS SA, ZAGORI SA and PIGES KOSTILATAS SA were analyzed and the analysis concerns the financial period 2008 to 2017 and includes ratios of liquidity, activity , profitability , capital & viability and vertical & horizontal analysis. The data to gather the figures and to make the vertical & horizontal analysis were drawn from balance sheets and from the individual companies' profit and loss statements. The data were processed through excel, using the corresponding mathematical equation and the individual sums of each function to calculate each index, which we find in the published balance sheets and using charts we can graphically represent change in financial figures in the years that concern us . From these, we drew conclusions on the balance sheet and the results of each company's use of their assets (Circulation & Fixed Assets), their Liabilities (Equity and Liabilities) and Profit and Loss. Through these, we have seen the change in the longitudes of the indicators we have set for analysis. Afterwards, the comparative description and analysis of the companies in the region of Epirus was carried out as well as the comparative analysis of the sector as it was placed at the macroeconomic level of the Greek economy. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 218 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics