Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αξιολόγηση της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ελλάδα. εμπειρική έρευνα στην Αθήνα

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σουρβίνος, Μάριος el
dc.contributor.author Τσιρώνης, Χαράλαμπος el
dc.date.accessioned 2019-10-07T08:04:03Z
dc.date.available 2019-10-07T08:04:03Z
dc.date.issued 2019-10-07
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10431
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject ΔΛΠ el
dc.subject Οικονομικές καταστάσεις el
dc.subject Λογιστικές αρχές el
dc.subject IFRS en
dc.subject financial statements en
dc.subject accounting principles en
dc.title Αξιολόγηση της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στην Ελλάδα. εμπειρική έρευνα στην Αθήνα el
dc.title Evaluation of the IAS/IFRS implementation case study : Athens en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0580 el
heal.classification Λογιστική -- Πρότυπα el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10
heal.bibliographicCitation Τσιρώνης, Χ. & Σουρβίνος, Μ.,2019. Aξιολόγηση της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠXΠ στην Ελλάδα . Εμπειρική έρευνα στην ΑΘήνα. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. el
heal.abstract Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είτε όπως θα καλούνται από εδώ και πέρα ΔΛΠ, αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, οδηγιών και στρατηγικών που χρειάζεται να εφαρμόζονται από τους λογιστές και να παρακολουθούνται από τους εκάστοτε ελεγκτές κατά την περίοδο της ετοιμασίας των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού. Το νομοθετικό πλαίσιο του εκάστοτε κράτους οριοθετεί την έκδοση των συγκεκριμένων καταστάσεων. Παρά το γεγονός πως εκείνες είναι εφικτό να διακρίνονται ως παρόμοιες από κράτος σε κράτος, υφίστανται διαφοροποιήσεις που κατά κύριο λόγο προέρχονται από μια ποικιλία κοινωνικών και νομικών συνθηκών, οι οποίες επιφέρουν καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις στη θέσπιση των εθνικών λογιστικών διατάξεων. Η Επιτροπή των συγκεκριμένων προτύπων ενεργεί με βασικότερο στόχο να καταφέρει να μειώσει αισθητά τις παραπάνω διαφορές, διερευνώντας την εναρμόνιση των οδηγιών και των λογιστικών τακτικών των διαφορετικών κρατών που έχουν άμεση σχέση με την κατάρτιση και την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προκειμένου να ενισχυθεί μεγάλο βαθμό η διεθνή συγκρισιμότητα τους. Τα δημοσιευμένα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ της σύγχρονης εποχής οριοθετούν τη μέθοδο με την οποία χρειάζεται να ελέγχονται και κατ’ επέκταση να εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τα διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία της εκάστοτε εταιρίας, οι υποχρεώσεις της, τα ίδια κεφάλαια καθώς επίσης οι εισροές αλλά και οι εκροές της. Η εφαρμογή αυτών των προτύπων σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο ανέπτυξε μια καινούρια χρηματοοικονομική πραγματικότητα ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψη ευαίσθητα κενά για τις εταιρίες. el
heal.abstract International Accounting Standards, as they will be called from now on, are the codification of the accounting principles, guidelines and strategies that need to be applied by accountants and monitored by the auditors at the time of preparation of the published financial statements of a company or an organization. The legislative framework of the individual state limits the issue of these situations. Although these can be distinguished as being similar from one state to another, there are differences that primarily stem from a variety of social and legal conditions, which have decisive influences and effects on the establishment of national accounting rules. The Standards Committee acts as a key objective to substantially reduce these differences by exploring the harmonization of directives and accounting policies of the different countries directly related to the preparation and presentation of financial statements in order to greatly enhance international their comparability. The published IAS of the current period limits the method by which the different assets of the company, its liabilities, equity, as well as its inflows and outflows, need to be monitored and therefore to be presented in the financial statements . The implementation of these standards at both international and national levels has developed a new financial reality while at the same time revealing sensitive loopholes for companies. en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 100 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics