Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), νοσηλευτικές παρεμβάσεις και νέα δεδομένα

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τσιάπα, Παναγιώτα el
dc.date.accessioned 2019-09-24T13:36:56Z
dc.date.available 2019-09-24T13:36:56Z
dc.date.issued 2019-09-24
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10348
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα el
dc.subject Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων el
dc.subject Εμβόλια el
dc.subject Sexually transmitted diseases en
dc.subject Vaccines en
dc.subject Human Papilloma Virus en
dc.title Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), νοσηλευτικές παρεμβάσεις και νέα δεδομένα el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-09-23
heal.bibliographicCitation Τσιάπα, Π., 2019. Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), νοσηλευτικές παρεμβάσεις και νέα δεδομένα. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Στις σημερινές κοινωνίες τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) εμφανίζουν έξαρση λόγω των σεξουαλικών συνηθειών και της μετακίνησης των πληθυσμών. Ο HPVαποτελεί ένα από αυτά τα ΣΜΝ το οποίο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ανάλογα με τον τύπο του ιού. Η νοσηλευτική επιστήμη διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη και στην εκπαίδευση για την αποφυγή της νόσου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση σχετικά με τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά τον ιό HPV, πως αυτός μεταδίδεται, πως αντιμετωπίζεται, πως προλαμβάνεται, πως τα εμβόλια βοηθούν στην πρόληψη του και με ποιόν τρόπο συμβάλουν οι νοσηλευτές στην ενημέρωση σχετικά με τη χρησιμότητα των εμβολίων. Υλικό – μέθοδος: Η αναζήτηση βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar και το Heal-Link, ενώ οι όροι της αναζήτησης ήταν “Human Papilloma Virus”, “nursing role”, “Human Papilloma Virus vaccine”. Κατά την αναζήτηση τέθηκαν ως κριτήρια επιλογής άρθρα που ήταν δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα και σχετίζονταν άμεσα με το προς διερεύνηση θέμα, ενώ τέθηκε χρονικός περιορισμός 2013- 2018. Αποτελέσματα: Ως επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, οι νοσηλευτές είναι σε θέση να εντοπίζουν και να παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι έφηβοι είναι μία ομάδα η οποία πρέπει να προσεγγιστεί με πολύ προσοχή λόγω της ευαίσθητης ηλικίας. Για αυτό το λόγο οι νοσηλευτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλα τα νέα δεδομένα που έχουν σχέση με τον HPV, καθώς και για τα εμβόλια που δρουν κατά του καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που προκαλείται από τον ιό. Συμπεράσματα: Ο HPV είναι ένας σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός, ο οποίος έχει πολλούς υποτύπους. Πολλοί από αυτούς προκαλούν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το εμβόλιο για τον HPV μπορεί να προλάβει την εξέλιξη της νόσου σε πολύ μεγάλο ποσοστό για αυτό οι νοσηλευτές πρέπει να προτρέπουν τις νέες κοπέλες να το κάνουν για να προστατευτούν. Λέξεις-κλειδιά: Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, νοσηλευτικός ρόλος, Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων, εμβόλια el
heal.abstract ABSTRACT Introduction: In today's societies, sexually transmitted diseases (STDs) are exacerbated by sexual habits and the movement of populations. HPV is one of these STDs that can cause cervical cancer in a large proportion of the population, depending on the type of virus. Nursing science plays an important role in prevention and education to prevent the disease. Purpose: The aim of this work is to provide information on the latest HPV data, how it is transmitted, how it is treated, how it is prevented, how vaccines help prevent it and how nurses help to inform about the usefulness of vaccines. Material - method: Bibliography was searched in the PubMed, Google Scholar, and HealLink databases, and the search terms were "Human Papilloma Virus", "Human Papilloma Virus Vaccine". In the search, articles that were published in English and were directly related to the subject to be investigated were raised as selection criteria, with a time limit of 2013- 2018. Results: As professionals in the health sector, nurses are able to identify and provide appropriate training in all age groups. Teenagers are a group that needs to be approached with a lot of caution because of the aging age. Because of this, nurses should be aware of all new HPV-related data, as well as vaccines that work against cervical cancer caused by the virus. Conclusions: HPV is a sexually transmitted virus that has many subtypes, many of which cause cervical cancer. The vaccine for HPV can prevent disease progression to a very high rate for nurses to urge young girls to do it to protect themselves. Keywords: Sexually Transmitted Diseases, Nursing Role, Human Papilloma Virus, Vaccines en
heal.advisorName Μπακάρα - Νίκου, Θεοδώρα el
heal.committeeMemberName Κωνσταντή, Ζωίτσα el
heal.committeeMemberName Δανέλλα, Μαρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi el
heal.numberOfPages 49 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics