Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Διεπιστημονική προσέγγιση στην αξιολόγηση ποιοτικών και ακουστικών χαρακτηριστικών φωνής σε εργαζόμενους στο σώμα του ελληνικού στρατού.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μουτσελάκης, Δημήτριος el
dc.contributor.author Αμπατζιάδης, Πρόδρομος el
dc.contributor.author Moutselakis, Dimitrios en
dc.contributor.author Ampatziadis, Prodromos en
dc.date.accessioned 2019-07-25T09:44:44Z
dc.date.issued 2019-07-25
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10167
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Στελέχη ελληνικού στρατού el
dc.subject Διαταραχές φωνής el
dc.subject Μέθοδοι θεραπείας el
dc.subject Επιβαρυντικοί παράγοντες el
dc.subject Greek army executives en
dc.subject Voice disorders en
dc.subject Treatment methods en
dc.subject Aggravating factors en
dc.title Διεπιστημονική προσέγγιση στην αξιολόγηση ποιοτικών και ακουστικών χαρακτηριστικών φωνής σε εργαζόμενους στο σώμα του ελληνικού στρατού. el
dc.title Interdisciplinary Approach to the Assessment of the Quality and Acoustic Characteristics of Voice for Workers in the Greek Army en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.dateAvailable 2020-01-24T22:00:00Z
heal.language el el
heal.access embargo el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019
heal.bibliographicCitation Αμπατζιάδης, Π., Μουτσελάκης, Δ., 2019. Διεπιστημονική προσέγγιση στην αξιολόγηση ποιοτικών και ακουστικών χαρακτηριστικών φωνής σε εργαζόμενους στο σώμα του ελληνικού στρατού. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία με θέμα «Διεπιστημονική προσέγγιση στην αξιολόγηση ποιοτικών και ακουστικών χαρακτηριστικών φωνής σε εργαζόμενους στο σώμα του ελληνικού στρατού» μελετά και εστιάζει στις διαταραχές φωνής, όπως και στις άμεσες επιδράσεις που αυτές οι διαταραχές ασκούν στα στελέχη του σώματος του ελληνικού στρατού, ενώ παρατίθενται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο του όρου «φωνή», κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την κατανόηση του ρόλου της στην ανθρώπινη επικοινωνία. Αρχικά, περιγράφεται ο ορισμός της φωνής, η οποία σε συνδυασμό με άλλες ανθρώπινες λειτουργίες, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Στη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη περιγραφή για την εξέλιξη της φωνής, από τη στιγμή της γέννησης του ανθρώπου μέχρι την ενηλικίωση κι αργότερα τη μέση ηλικία, καθώς και των χαρακτηριστικών της. Έπεται η ανάλυση και κατάθεση των διάσημων θεωριών παραγωγής φωνής, ενώ συγχρόνως σημειώνονται οι διεργασίες και τα όργανα της φώνησης. Ακόμα, γίνεται μια εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της αναπνοής. Κλείνοντας την αναφορά στη φωνή, παρατίθεται ο ορισμός των διαταραχών της φωνής και οι μορφές της με τα χαρακτηριστικά τους, οι οποίες ποικίλλουν και διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό της απουσίας της και τα διαστήματα κατά τα οποία υφίσταται δυσλειτουργία. Το επόμενο κεφάλαιο αναλύει τα αίτια αυτών των διαταραχών. Η αιτιολογική τους προέλευση επικεντρώνεται, στο μεγαλύτερο μέρος της, στην έντονη χρήση ή κατάχρηση της φωνής και, λιγότερο συχνά, στα τραύματα που προκαλούνται στα όργανα φώνησης. Τα στοιχεία που επιβαρύνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν και εφάπτονται στο σύνολο του πληθυσμού που φαίνεται να εμφανίζει παθολογία στον τομέα φωνής και φώνησης. Σε αυτό το σημείο, συσχετίζονται οι διαταραχές φωνής με τον τίτλο της παρούσας εργασίας, αφού μέρος των επαγγελματικών κατηγοριών που παρουσιάζει διαταραγμένη ποιότητα φωνής αποτελεί το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται στο σώμα του ελληνικού στρατού. Όπως γίνεται κατανοητό λοιπόν, είναι ανάγκη να επισημανθούν οι παράγοντες που επιβαρύνουν τις συνθήκες εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην εμφάνιση των διαταραχών φωνής. Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της εργασίας, θεωρήθηκε αναγκαίο να παρατεθούν οι θεραπευτικές παρεμβάσεις και οι σύγχρονοι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την επαναπροσέγγιση της υγιούς ποιότητας της φωνής στους ανθρώπους, που εκδήλωσαν κάποιο είδος διαταραχής. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, αρχικά, επεξηγούνται οι στόχοι της παρούσας έρευνας, που αφορούν στην ανίχνευση του ποσοστού επίδρασης των συνθηκών εργασίας στην υγεία του επαγγελματία. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει η κατάχρηση ή η «βίαιη» χρήση της φωνής στα στελέχη του ελληνικού στρατού, διακρίνοντας τον άμεσο αντίκτυπο στην ποιοτική αλλοίωση της φωνής. Εν συνεχεία, περιγράφεται το υλικό, οι μέθοδοι και τα ερευνητικά εργαλείαπου χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της συγκεκριμένης έρευνας, αναλύοντας το καθένα από αυτά. Τα στελέχη που δέχτηκαν και συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια ποιότητας φωνής, συμπτωμάτων παλινδρόμησης, ενώ παράλληλα συλλέχθηκε και δείγμα φωνής τους. Τελειώνοντας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το δείγμα. el
heal.abstract The present essay, entitled "Interdisciplinary Approach to the Assessment of the Quality and Acoustic Characteristics of Voice for Workers in the Greek Army", studies and focuses, according to its title, on speech disorders, as well as on the direct effects on executives of the Greek Army selected for the implementation of this project, while it presents the results obtained from surveys carried out in this professional category. In the first part of the essay, reference is made to the content of the term "voice", which is clearly indispensable for the understanding of its role in human communication. Initially, the concept, the definition of voice, which in combination with other human functions plays a key role in the everyday life of man, is first presented. Below is a brief description of the evolution of the voice, from the time of birth of the person to adulthood and later of the middle age as well as its characteristics. Then, follows the analysis and presentation of famous voice production theories, while at the same time the processes and organs of the voice are noted. There is also an extensive reference to the mechanism of breathing. By closing the reference to the voice, the definition of voice disorders and its forms with their characteristics is presented, which varies and differs according to the degree of its absence and the intervals in which it is malfunctioning.The next chapter analyzes the causes of these disorders. Their causal origins focus, for the most part, on the intense use or misuse of the voice and, less often, on the wounds caused by the vocal organs. The data that burden the already burdened situation, which are presented below, are relevant to and affect the entire population that seems to be experiencing a pathology in voice and vocalization.At this point, voice disorders are associated with the title of the present research paper, since part of the professional categories with disturbed voice quality is the total of the people working in the body of the Greek army. As it is easily understood, it is necessary to highlight the factors that burden the working conditions of these workers, which contribute to the emergence of voice disorders. Arriving at the completion of the first part of the paper, it is necessary to present the therapeutic interventions and the modern methods used to deal with the symptoms and the rapprochement of the sound quality of the voice to the people who have manifested some kind of disorder. In the second part of the essay we first explain the objectives of this research, which are related to the detection of the impact of working conditions on the health of the professional. In particular, the role played by the abuse or the brutal use of voice in the Greek army is clarified, distinguishing the direct impact on the quality of the voice. It then describes the material, methods and research tools used to perform this research, analyzing each one of them.The executives who accepted to participate in the survey were asked to fill out questionnaires of voice quality, regression symptoms, and a sample of their voice was also collected. Finally, the results and conclusions from the sample are presented. en
heal.advisorName Σιαφάκα, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Ζιάβρα, Ναυσικά el
heal.committeeMemberName Τόκη, Ευγενία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 104 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics