Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Εμπειρική ανάλυση της μερισματικής πολίτικης των επιχειρήσεων και των ταμειακών ροών

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καραλής, Χρήστος el
dc.date.accessioned 2019-06-28T10:08:58Z
dc.date.available 2019-06-28T10:08:58Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10132
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μερισματική πολιτική el
dc.subject Μερισματικές θεωρείες el
dc.subject Ταμειακές ροές el
dc.subject Παράγοντες απόδοσης μερίσματος el
dc.subject Dividend policy en
dc.subject Theoretical framework en
dc.subject Cash flow en
dc.subject Dividend factors en
dc.title Εμπειρική ανάλυση της μερισματικής πολίτικης των επιχειρήσεων και των ταμειακών ροών el
dc.title Εmpirical research on the corporate divident policy and cash flow en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- A/A 0137 el
heal.classification Μερίσματα -- Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα *
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-06-21
heal.bibliographicCitation Καραλής, Χ., 2019. Εμπειρική ανάλυση της μερισματικής πολιτικής των επιχειρήσεων και των ταμειακών ροών. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Συνιστά αδιάψευστο γεγονός ότι η χώρα έχει πληγεί βάναυσα την τελευταία δεκαετία από την οικονομική κρίση και τις περιρρέουσες οικονομικές συνθήκες. Οι ελληνικές εταιρείες προσπαθούν τα μέγιστα να παράξουν αγαθά και να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες. Πράγματι, το επιχειρείν, πόσο μάλλον η εισροή κερδών, οι επαρκείς ταμειακές ροές και η επανεπένδυσή τους σε επενδυτικές δραστηριότητες αποτελούν απαιτητικά εγχειρήματα. Η μερισματική πολιτική και η απόδοση μερισμάτων στους μετόχους αποτελεί μια σημαντική τακτική και, ενδεχομένως, πόλο έλξης νέων επενδυτών. Με άλλα λόγια, η εισροή χρήματος και η απόδοση μερίσματος είναι ένας μοχλός ανίχνευσης και έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων και, εν δυνάμει, νέων θέσεων εργασίας. Στη βάση των παραπάνω, διαφαίνεται εξαιρετικής σημασίας η ανίχνευση των παραγόντων που επιδρούν στην άσκηση της μερισματικής πολιτικής από πλευράς των εταιρειών, ειδικότερα, σήμερα, που η ανάγκη για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο και χωρίζεται σε τρία διακριτά κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο συζητείται η εννοιολόγηση των όρων ‘Μερισματική πολιτική’ και ‘Μέρισμα’ και αναλύονται οι θεωρίες της μερισματικής πολιτικής. Εν συνεχεία, παρατίθεται το ισχύον, ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ένταξη των εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και τις νομολογίες απόδοσης μερισμάτων. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τις οικονομικές καταστάσεις, τις ταμειακές ροές και τις καταστάσεις αυτών με άμεση και έμμεση μέθοδο. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζονται συναφείς έρευνες της διεθνούς αρθρογραφίας που άπτονται του ζητήματος της παρούσας εργασίας. Το δεύτερο μέρος της εργασίας χωρίζεται σε δύο κεφάλαια, το μεθοδολογικό πλαίσιο και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής ανάλυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδελεχώς η ερευνητική διαδικασία, η περιγραφή του δείγματος, οι ερευνητικές προσεγγίσεις και τα μοντέλα. Ακολούθως στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα με την βοήθεια πινάκων. Τέλος, έπονται τα συμπεράσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα ερευνών που παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. el
heal.abstract It is undeniable that the country has been brutally hit in the last decade by the economic crisis and the surrounding economic conditions. Greek companies are trying to produce goods and offer services to citizens. Indeed, entrepreneurship, let alone the input of profits, sufficient cash flows and their re-investment in investment activities are demanding ventures. The dividend policy and the return of dividends to shareholders is a crucial policy and, where appropriate, a means of attracting new investors. In other words, the money input and dividend yield is a lever of detecting and attracting investment activities and, potentially, creating new jobs. On the basis of the aforementioned, it is extremely important to detect the factors that affect the dividend policy on the part of companies, in particular, today, when the need for new investment and growth is more imperative than ever. The research work is divided into two parts. The first part of the paper deals with the theoretical background of the topic and consists of three distinct chapters. More specifically, the first chapter discusses the conceptual clarification of the terms ' dividend policy ' and 'Dividends ' and analyses the theories of dividend policy. Next, the current Greek legislative framework concerning the incorporation of companies in the Athens Stock exchange and the dividend yield lawsis discussed. The second chapter refers to the financial statements, the cash flow statements presented using the direct and indirect method. The third chapter presents a bibliographic review and relevant research, conducted by foreign researchers, on the issue of the present work. The second part of the work is divided into two chapters, the methodological framework and the analysis of the results of empirical analysis. In the fourth chapter, the research process, the description of the sample, the research approaches and the models are thoroughly presented. Then, in the fifth and final chapter, the results are analyzed via tables. Finally, the results of the research and the findings are presented in comparison with the similar research carried out andpresented in the bibliographic review. en
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Στέργιος, Τάσιος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 94 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics